Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ХЛЪЗГАВИЯТ ПОД НА ФОНДОВАТА БОРСА

Печалба от 1000%, и то за един ден - това не е сън или мираж. То е реалност на БФБ-София, поне на пръв поглед. В рамките на един месец три дружества повишиха цените си с над 1000 процента. И то при липса на каквито и да е новини, които да мотивират такъв ръст. На 7 януари цената на една книга от регистрираното в Стражица дружество Велпа - 91 скочи от 3.60 до 47.50 лв., което прави растеж от 1219.45 процента. От сайта на фондовата борса се вижда, че през последната година дружеството не е давало допълнителна информация за дейността си, с изключение на минимума, изискван от фондовата борса. В отчета му към края на деветмесечието на 2004 г. също не се забелязва драстично движение във финансовите му резултати. Това прави много съществен въпроса на какво се дължи тази промяна в стойността на неговите акции? Наистина за ценните книжа на дружества като Велпа-91, за които няма кандидат-купувачи, а в много случаи и продавачи, големи колебания в стойностите са донякъде приемливи. Все пак когато дълго време няма реални оферти за дадени акции, се губи представата колко са готови да дадат за тях участниците на пазара. По същия начин стоят нещата и с поскъпването на книжата на Комекс - Каспичан. Те скочиха с 1900% само за един ден - на 16 декември. Тогава тяхната цена се повиши от 0.30 до 6 лева. Но вероятно най-голяма изненада за борсовите играчи е ръстът от 1329.90% в цената на акциите на Интерлоджик имоти, тъй като то е обект на публична търговия едва от три месеца. На 3 декември обаче 2328 акции от новорегистрираното на фондовата борса дружество Интерлоджик имоти смениха собственика си при цена от 142.99 лв., при положение че до този момент тяхната стойност бе едва 10 лева. Цената им вече е 626.99 лв. и продължава да расте. Традиционно котировките на акциите на голяма част от компаниите претърпяват корекции в процеса на счетоводното приключване в края на годината. Понякога обаче липсата на ликвидност на повечето от публичните дружества и недостатъчното познаване на механизмите на фондовия пазар водят до сериозни манипулации на цените. Част от необоснованите промени в тях се дължат именно на счетоводни гимнастики при годишното приключване. В основата им е фактът, че според българското законодателство капиталовата печалба поне засега не се облага с данъци. А това е достатъчно основателна причина да се прибегне към извършването на сделки при фиктивни цени. Освен това чрез редица операции даден портфейл от ценни книжа може да се оскъпи, което води и до увеличаване на счетоводната печалба. Това на свой ред създава впечатлението, че дадено дружество се радва на интерес, което всъщност не е точно така. Целта на подобни упражнения е най-често е да се поискат новите пари при продажба на част или на цялата компания на стратегически инвеститор. В правилника на БФБ-София ясно е записано, че членовете на ръководството на публично търгувано дружество и техните служители нямат право да въвеждат поръчки, които създават невярно или подвеждащо впечатление за активно търсене или предлагане на ценни книжа. В рамките на една търговска сесия допустимите граници на отклонение на цените на ценните книжа са плюс-минус 15 процента. Изключение от това правило правят дружествата, които не се търгуват активно (няма сделки с тях през последните пет сесии или дневните обеми на търговията с техни ценни книжа са под 100 бр. в продължение на 10 поредни борсови сесии) или, иначе казано, са неликвидни. Единствено тогава по-големите разлики в цената се приемат за нормални. Допълнителни съмнения обаче възникват, когато рязкото повишаване на пазарната стойност на акциите не се дължи на новопоявила се информация. БФБ-София е институцията, която по закон има право да извършва проверка на сделки, които не съответстват на някой от принципите на борсовата търговия. А те са равни условия за участие в търговията с ценни книжа, равен достъп до пазарна информация, унифицирани правила за борсова търговия, сключване и изпълнение на сделките с ценни книжа, необратимостта им, осигуряване на пълна прозрачност за формирането на цените на търгуваните на борсата ценни книжа и незабавно оповестяване на пазарната информация за сключените борсови сделки. Проверката обикновено продължава около два месеца. Във времето, през което тя тече, се изисква цялата документация по сделките. Ако се окаже, че търговията е манипулативна, ръководството на тържището може да наложи глоба или да прекрати членството на съответното дружество. Борсата обаче може да наказва само свои членове, а останалите фирми, отговарят пред Комисията за финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във