Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Горчивият вкус на собствените акции

Някои анализатори не одобряват с пари на дружеството да се придобиват акции по цени, които мениджърите могат да манипулират и да ги поддържат на "изкуствено дишане".

По света обратното изкупуване на собствени акции е начин  част от печалбата  на компанията да се върне  към акционерите. То може също да е и знак, че мениджърите нямат в момента проекти, в които да вложат акумулираните парични средства от дейността. Освен това изкупуването на акции, които са пуснати в обращение, потвърждава стабилността на счетоводния баланс и финансовата гъвкавост на компанията в съответния момент.

У нас обаче положението е малко по-различно - това е възможност за мениджърите (често това е и собственикът) да засилят влиянието си в компанията, а също да регулират  сумата на паричните средства, които могат да изтекат към по-малките акционери при разпределение на печалбата като дивидент.

Най-често целта на обратното изкупуване е повишаване на ликвидността на акциите на дружеството, което пък е свързано и с възстановяване на доверието на инвеститорите, както и за да се увеличи пазарната стойност на фирмата.

Слабостта или дори спадът на котировките на някои ценни книжа подкани различни мажоритарни собственици да се възползват от ситуацията на "БФБ-София" и да уедрят  дела си чрез изкупуване на още акции, които са притежание на други малки инвеститори в компаниите им. А цените на фондовата борса от началото на 2018-а правят  такава процедура много изгодна, и то без да се налага да харчат значителни суми. За големите притежатели на такива книжа пък това е възможност да засилят влиянието си, а и по-спокойно да осъществят плановете си за развитие.

В този смисъл  изкупуване на акции, които са пуснати в обращение, може да донесе ползи и за дребните инвеститори. Така те получават възможност да се "спасят" от инвестиция, която вече им  е в тежест, тъй като не носи никакви ползи - нито дивиденти, нито пък възможност за капиталова печалба...

Освен ползите за акционерите обаче има и още една гледна точка, която застъпват някои анализатори - всяко плащане, в което излизат пари от дружеството, отслабва финансовата му сила, намалява способността му да инвестира или да прескача подводните камъни на пазарната икономика.

Може да се каже, че отсъствието на възможности за печалба чрез продажба на фондовата борса  прави вземането на решение за участие в обратно изкупуване на акции по-лесно. Дузина компании бяха активни през септември в тази дейност. Бившият приватизационен фонд

"Индустриален холдинг България"

 управляван  от Данета Желева - главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет, има традиции в изкупуването на свои обикновени акции. За 2017 г. компанията няма да изплаща дивидент, но за сметка на това ще върне част от печалбата си към акционерите си, като изкупи   известно количество  от книжата им.

През септември - във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на ценни книжа, "Индустриален холдинг България" АД е придобил общо 319 772 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0.936 лв. за един брой. Притежаваните от компанията такива книжа към края на деветия месец е 2 885 170 броя, или 2.68% от капитала.

Акционери в "Индустриален холдинг България" са 54 361 индивидуални инвеститори и 99 фирми, които притежават съответно  10.32 на сто и 89.68% от акциите с право на глас.

Инженеринговата компания

"Трейс Груп холд"

също следва обявената си програма за обратно изкупуване на акции, макар и в по-малки обеми.

В средата на септември управителният съвет на фирмата взе решение да прекрати действащата процедура и да я замени с нова. Съгласно решението  дружеството ще събере до 0.41% от капитала, или до 100 000 акции. Минимална цена е 3 лв., а максималната - 6 лв. за един брой. Срокът за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции, е заключен между 13 септември и 31 януари 2019 година.
В случай че  определеното количество акции се изчерпи, а именно - ако дружеството изкупи 100 000 броя, процедурата ще се прекрати като успешно приключила, уточняват от "Трейс Груп". Ако в определения краен срок обаче това не се случи, управителният съвет може по своя преценка да удължи програмата.
Може да се каже, че най-активни са мениджърите на

"Софарма"

които вече няколко години събират издадени от фармацевтичната компания акции. Към 25 септември тя пази 9 113 699 такива книжа, представляващи 6.76% от капитала на дружеството. За момента то е и единственото, което има план за използване на тези книжа, като се "разплаща" с акционерите на фирми, които купува.
В резултат на вливане на "Унифарм" АД в "Софарма" АД през миналия месец са прехвърлени 70 623 обратно изкупени акции на дружеството, собственост на Огнян Донев, към притежателите на книжа на "Унифарм".

Всеки инвеститор сам избира кой е печелившият за него вариант - дивидент или продажба на акциите. Е, мениджърите на тези компании мислят за бъдещето по този начин. Процедурата по обратно изкупуване може да подкрепи цените на акциите на дадена фирма (по-малко на брой - по-високи цени). Понякога книжата се използват и за бонуси за мениджърите или просто се продават отново през "БФБ-София" на по-висока цена.

Всъщност чрез обратното изкупуване на акции мениджърите могат да управляват капитала. По този начин може да се намалява броят на акционерите (особено ако те са много и дребни или пък имат противоречия помежду си) и така се улеснява вземането на решения за развитие на фирмата или се търси повишаване на ефективността на дейността й. Това е важно особено при холдингите, наследници на бившите приватизационни фондове. Във всеки от тях има голям брой малки акционери, които "разпиляват" капитала, но не могат да участват в управлението на дружеството, а и са на загуба от тази своя инвестиция.

При тази операция обаче няма опасност - който и да е инвеститор, да установи контрол върху фирмата. По закон в рамките на една година могат да се съберат до 3% от собствените акции. У нас се практикува методът "обратно изкупуване на отворения пазар". Неговото предимство е, че мениджърите на всяка фирма решават кога и колко книжа да закупят във всеки един момент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във