Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ГАРАНЦИОННИЯТ ФОНД Е НА СТАРТОВАТА ЛИНИЯ

Комисията за финансов надзор прие на заседанието си на 10 август Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа. В него се уреждат структурата и управлението му, функциите на управителния му съвет и на неговия председател. Регламентират се взаимодействието му с държавните органи и институции, както и начинът, по който ще го контролира Комисията за финансов надзор (КФН). Оттук нататък предстои Правилникът да бъде публикуван в Държавен вестник и до 14 август да бъде избран управителният съвет на фонда. Той ще има пет членове, които ще избира КФН. Асоциацията на инвестиционните посредници, и тази на банките - инвестиционни посредници имат право да предложат по един от членовете, както и още един съвместно. Те двамата ще имат тригодишен мандат. Кандидатури за председател и заместник председателят на фонда пък ще се предлагат от заместник-председател на КФН, отговарящ за инвестиционната дейност. Те ще са с мандат съответно от пет и четири години. Създаването на фонда бе уредено с промените в Закона за за публичното предлагане на ценни книжа, който влезе в сила на 14 май тази година. Да се създаде такава схема за компенсиране на инвестирането изисква Директива 97/9 на Европейския съюз, която от своя страна е част от глава 3 на Договора за присъединяване към ЕС Свободно предоставяне на услуги. Със средствата от фонда ще се обезщетяват клиенти на инвестиционни посредници, които са попаднали в производство на несъстоятелност или са в невъзможност да изпълняват задълженията си. Компенсацията ще бъде в размер на 90% от вземането на клиента и няма да надвишава определена сума, която поетапно ще се увеличава. До края на 2006 г. нейният размер ще бъде 12 хил. лв, през 2007 г. - 24 хил. лв., 2008 г. - 2009 г. - 30 хил. лв., а от 2010 г. - 40 хил. лева. Размерът на компенсацията е в изпълнение на ангажиментите на страната ни за сближаване на законодателството с това на Европейския съюз. Банките, застрахователните дружества, пенсионните и осигурителните фондове, както и държавните институции няма да ползват обезщетение от фонда. Средствата в него ще се набират от встъпителни и годишни вноски на инвестиционните посредници. В Правилника е предвидено по-важните решения на управителния му съвет да се одобряват от Комисията за финансов надзор, включително определянето на размера на вноските, както и начина за попълване на средствата на фонда при установен недостиг и т. н.

Facebook logo
Бъдете с нас и във