Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО ПРОМЕНИ ПРАВИЛАТА

Междубанковият паричен пазар вече нервничи, въпреки че левовите наличности по сметки на търговските банки в Българска народна банка през изминалата работна седмица останаха около 400 млн. лв. - колкото в края на предишния период. Тогава еднодневните междубанкови депозити се договаряха при около 1.1%, защото това бяха първите дни от поредния едномесечен период за регулация на минималните задължителни резерви. Като допълнително облекчение за пазара по сметки на банките при БНБ постъпиха 250 млн. лв. за изплащане на пенсии. През първите два работни на тази седмица овърнайт депозитите се договаряха все още при нивата 1.1-1.2%, за да се повишат скокообразно през следващите дни до 1.5%, 2% и 2.5 процента. Едноседмичните периоди се повишиха от 2% в началото до над 3% в края на седмицата. Едномесечните депозити се договаряха при около 2.5% в понеделник и при 4% в петък. Среднодневните обороти се задържаха на нива от около 70 млн. лв. срещу 100 млн. лв. предишната седмица. Това е признак за намаляващата левова ликвидност в банковата система. Основната причина за повишаването на лихвените проценти на междубанков пазар се крие във факта, че наближава поредният период за плащане на редовните месечни задължения към бюджета. Вследствие на това около 200 млн. лв. ще излязат от банковата система и наличните в момента 400 млн. лв. ще се стопят до около 200 млн. лв. - критична граница както за осигуряване на междубанковите разплащания, така и за обезпечаване на изискуемите минимални резерви. Най-големите суми ще излязат от системата през първите два работни дни на следващата седмица. Това са и крайните дати за издължаване на ДДС и на данъка върху печалбата. Тогава повечето от банковите ни институции ще излязат на пазара да привличат левов ресурс, търсенето многократно ще превиши предлагането и лихвените нива по еднодневните депозити ще отскочат до 5% на годишна база. На 7 април Министерството на финансите предложи за продажба на първичния пазар на държавни ценни книжа едногодишна безлихвена емисия. Общото й количество от 20 млн. лв. се продаде с голям успех, като се има предвид, че за покупката им са се състезавали 51.6 млн. лв. при лихва от 4.54 процента. Министърът на финансите одобри продажбата на 20 млн. лв. номинална стойност. Достигнатата средна продажна цена се установи на 95.76 лв. за 100 лв. номинал, а отговарящата й годишна доходност е 4.36 процента.На 14 април Българска народна банка ще проведе аукцион за пласирането на 20 млн. лева номинал от седемгодишна емисия. Тя е от отворен тип и това е вторият от поредицата търгове, чрез които трябва да се пласира общото й количество от 120 млн. лв. номинална стойност. Книжата са лихвоносни. При 5.875% на годишна база ще се олихвява номинала, а начисляваните лихви ще се изплащат на всеки шест месеца. Първите 20 млн. лева се реализираха в началото на февруари при 5.8% годишна доходност. Вторият търг трябваше да се проведе на 4 март, но беше отменен във връзка с предстоящото тогава провеждане на извънреден аукцион за продажба на седемгодишни лихвоносни ДЦК, но деноминирани в евро. В края на тази седмица МФ промени схемата на продажба на книжата с такава срочност. На съвместна среща в началото на годината между служители на Министерството на финансите и общността на първичните дилъри в България се стигна до общото становище за окрупняване на емисиите държавни ценни книжа. Основната идея беше в рамките на една календарна година вместо две или четири отделни емисии седемгодишни книжа да се пуска в обращение само една, която също да е от отворен тип и да се продава в рамките на календарната година. Общото й количество ще се намалява или увеличава след поне едноседмично уведомление от страна на министерството. Отличната идея вече е факт.С нарочни писма до първичните дилъри Българска народна банка уведоми за решението на финансовото ведомство да слее обемите на двете седемгодишни емисии, заложени в емисионния календар за настоящата година, чийто общ обем е 150 млн. лева. Така до края на годината ще се предлага само намиращата се в обращение емисия 401/03, чийто обем се увеличава от 75 млн. на 120 млн. лева. Сумата от 30 млн. лв., представляваща разликата между общия им обем и променения обем на съществуващата вече емисия, няма да се предлага за продажба на последващи аукциони. Датите на аукционите, на които ще се предлагат отделните количества от емисията, се запазват и съвпадат с предвидените в емисионния календар от началото на годината дати за продажба на ценни книжа с такава срочност, като някои от предварително обявените количества за единични продажби се намаляват от 20 на 15 млн. лева. С отделно писмо първичните дилъри бяха уведомени и за решението на министъра на финансите да се слеят предвидените за тази година две емисии тригодишни книжа. Вследствие на това в обращение ще остане само сегашната емисия с номер 301/03, но общият й обем се увеличава двойно и от 50 млн. лв. номиналът й става 100 млн. лева. На вторичния пазар държавни ценни книжа със срок до падежа около три години се търгуваха при 5% годишна възвръщаемост. При 5.2% се договаряха сделките с книжа с остатъчна срочност от четири години. Петгодишните се договаряха срещу 5.4 процента. Седемгодишните книги се предлагаха при 5.8 процента. Търговията с десетгодишните държавни книжа се придържаше към тесните граници между 5.6 и 5.7 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във