Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРОТО ОКАЗА ПЪРВА ПОМОЩ НА ЛЕВА

През изминалата работна седмица левовите наличности по сметките на търговските ни банки в БНБ намаляха драстично, в резултат на което дилърите прибягнаха до масови продажби на евро срещу левове, за да позакърпят зейналите дупки в левовата ликвидност на банковата система. Само седмица по-рано тя можеше да разчита на повече от 450 млн. лв. за обезпечаване на междубанковите разплащания и за подсигуряване на необходимите авоари за поддържане на минимални задължителни резерви. Голяма част от тези суми бяха преведени от хазната за изплащане на пенсии. Обикновено те се задържат за кратко в банковата система. Така левовете, постъпили в банките през предишната седмица, благодарение на които ликвидността им в банките рязко се подобри, много бързо я напуснаха и липсата им се почувства мигновено. Допълнително напрежение на междубанковия паричен пазар внесоха и многото и различни преводи към хазната. До понеделник, първия работен ден от седмицата, трябваше да се платят социалните осигуровки. Крайният срок за издължаване на акцизите и ДДС пък беше сряда. На следващия работен ден - 15 юли, изтичаше крайният срок за внасяне на дължимия по Закона за корпоративното и подоходно облагане данък върху печалбата, както и данъка към общините. Общо в единната бюджетна сметка, поддържана при Българска народна банка, постъпиха над 250 млн. лева. На 14 юли - най-критичния за левовата ликвидност на банковата система ден, банките продадоха на БНБ общо 85 млн. евро. Срещу тях кредитните ни институции моментално се сдобиха с над 165 млн. лв. свеж левов ресурс, благодарение на който платежната система на страната не блокира и всички междубанкови разплащания бяха осъществени навреме. Общото налично салдо по левовите сметки на банките при БНБ в края на работния ден спаднаха до 305 млн. лв., т.е. без това огромно постъпление системата би завършила деня с наличност от едва 140 млн. лв., които при определена ситуация може да се окажат крайно недостатъчни за нормалните разплащания. В края на предишната работна седмица еднодневните левови междубанкови депозитни сделки се договаряха при средните за деня 1.99% на годишна база. След като на междубанковия паричен пазар се почувства известно напрежение, заради данъчните плащания лихвените проценти по най-търгуваните овърнайт сделки се повишиха и при отделни транзакции достигнаха дори 2.5 процента. Докато банките ни разполагат с достатъчно еврови наличности, които могат да продадат в същия работен ден на БНБ срещу левове, и лихвените проценти по краткосрочните левови депозитни сделки няма да се отклоняват съществено от тези на депозитите в евро, договаряни на международните финансови пазари. В момента те са 2% на годишна база. За изминаващата работна седмица Министерството на финансите бе предвидило нетните касови потоци към единната бюджетна сметка при Централната банка да бъдат положителни, като общата сума, която трябваше да постъпи, бе 350 млн. лева. Тази прогноза се сбъдна и парите наистина излязоха от банковата система и преминаха в хазната. По-тревожното обаче е, че финансовото ведомство очаква приток на средства към единната сметка и през идващата работна седмица в размер на 464 млн. лева. Най-големите суми трябва да постъпят в бюджета на 21 и на 23 юли - да постъпят нетно съответно 196 млн. и 266 млн. лева. При положение че се сбъднат, дори и частично, тези прогнози, левовата ликвидност в банковата ни система и междубанковия ни паричен пазар ще се изправят пред ново предизвикателство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във