Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ ЩЕ ОСТАНАТ ХИТ И ПРЕЗ 2002 ГОДИНА

През 2001 г. на българския пазар се появиха два нови вида ценни книжа - еврооблигации и ипотечни облигации. Това увеличи възможностите за инвестиции най-вече на пенсионните фондове и на дребните вложители.В края на годината успешно беше пласирана първата българска еврооблигационна емисия, която първоначално носеше доход от 7.50 процента. Интересът към нея беше голям както от страна на български банки и пенсионни фондове, така и от страна на чуждестранни клиенти. Търсенето на тези ценни книжа повиши цените им и за кратко време доходът по тях падна до около 7% и се задържа на тези нива до края на 2001 година. В първите три работни дни на 2002 г. търговията с еврооблигациите е доста вяла, а доходът по тях бе около 6.9 процента.През 2002 г. с особен интерес ще се следи за евентуалното предлагане на нова еврооблигационна емисия и това ще даде отражение върху доходността на вече емитираните еврокнижа. Като цяло инвеститорите са добре разположени към сравнително стабилния район на Източна Европа и проявяват немалък интерес към вложения в книжа, издадени от тези страни. Облигациите на община София се радваха на голям интерес през изминалата година. Бяха сключени сделки за над 20 млн. евро (целият обем на емисията е 50 млн. евро). В началото на тази година интересът към общинските книжа спадна поради краткия срок до падежа им. През тази 2002 г. общината ще трябва да изплати на притежателите им главницата и натрупаните лихви по емисията. Успешно й приключване ще доведе до по-голяма убеденост на инвеститорите в смисъла от подобни вложения. Една от новостите на нашия пазар през 2001 г. бяха ипотечните облигации. Бяха пуснати две емисии, деноминирани в евро, чиито издатели бяха Българо-американска кредитна банка и Първа инвестиционна банка. В края на годината на фондовия пазар започна предлагането и на ипотечните облигации, емитирани от СИБАНК, които са деноминирани в левове. Както се очакваше, най-голям интерес към ипотечните облигации проявиха пенсионните фондове, които се стремят към вложения с по-дълъг матуритет и с по-висок доход. Постепенно с намаляване на лихвите по валутни депозити към този вид книжа проявиха интерес и по-дребните вложители. През първата работна седмица на 2002 г. на Българска фондова борса бяха регистрирани сделки с тях за 26 хиляди евро. Очаква се през 2002 г. още няколко банки да емитират ипотечни облигации. Интересът към тях ще продължи да нараства и в бъдеще те ще се превърнат в обичайна инвестиция за вложителите.През цялата 2001 г. се запази интересът към търговията с облигациите, емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК). Преобладаващата тенденция беше, че техни купувачи бяха български инвеститори, които ги придобиваха предимно от чуждестранни банки, фондове и компании. Чуждестранните инвестиции в ЗУНК-облигации намаляха с около 50 млн. долара. От 1 януари 2002 г. лихвеният купон по тях намаля до 2.8% , което доведе до намаляване на дохода, който осигуряват книжата. При тези параметри е по-изгодно да се продават ЗУНК-облигации и да се закупят облигации по външния дълг на България. Очевидно такава бе преценката на доста инвеститори, защото още в първите дни от 2002 г. те разпродадоха книжата си. Но въпреки намаляващия обем на ЗУНК-облигациите и през тази година търговията с тях ще бъде оживена. Изминалата 2001 г. беше изключително успешна за брейди облигациите по външния дълг на България. Те достигнаха рекордно високи нива от емитирането си през 1994 г. досега. Цените, по които се купуваха облигациите по просрочени лихви (IAB's) в края на 2001 г., достигнаха до 88.00, на облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 88.625, и на облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 90.00. Две бяха причините за това движение на цените - повишеният рейтинг на България и задълбочаващата се криза в Аржентина. И през 2002 г. нивата на брейди облигациите по външния ни дълг ще зависят от условията на международните пазари. Като цяло за годината може да се очаква леко понижение на цените им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във