Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМОЦИИТЕ ДВИЖЕХА ПАЗАРА

Плащането на данъци от фирмите в периода 13-15 октомври изтъни наличностите по сметките на търговските ни банки в БНБ. Общата нетна сума в тях този месец беше по-голяма от обичайното. Този ефект може да се отдаде на приключването на третото тримесечие, в резултат на което изравнителните вноски по задълженията на юридическите лица към хазната са по-големи. В пиковия момент при осъществяване на преводите лихвените нива по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки надскочиха 4-те процента. Това породи отрицателни емоции, които движиха пазара и през тази седмица. Среднодневните наличности по левовите сметки на банковата общност при Централната банка бяха 260 млн. лева. Те са напълно достатъчни за подсигуряване на много добра левова ликвидност за осъществяване на междубанковите преводи. Някои от участниците обаче имаха нужда от поддържане на по-големи салда по сметки при БНБ, за да могат да компенсират липсата, получила се в периода на данъчните плащания, и по този начин да изпълнят изискванията за поддържане на минимални задължителни резерви. В резултат на това търсенето на левов ресурс взе превес над предлагането. Среднодневните обороти бяха с необичайно високи стойности от 100 млн. лв. при установените за балансиран пазар 70 млн. лева. На този фон лихвените равнища, при които се търгуваше овърнайт ресурсът, се задържаха на средните за периода 3.2 процента на годишна база. Едноседмичният срок не се търгуваше особено активно и бяха сключени малко сделки при ниските 3.1% на годишна база. Фактът, че банките, разполагащи със свободен левов ресурс, купуваха еврото срещу 1.9464 лв. - ниво, по-високо от това на БНБ (1.94605 лв.), идва да покаже, че ликвидността в банковата система е много добра и единствено емоциите и грижата за минималните резерви поддържаха лихвите високи. През идващата работна седмица търговските ни банки трябва да се ориентират към приключване на поредния едномесечен период за регулиране на резервите, който изтича на 3 ноември. Плащания от хазната по задължения към контрагенти на бюджетните организации биха подобрили ликвидността в банковата система и биха намалили лихвените равнища. На проведения от Българска народна банка на 20 октомври аукцион за продажба на седемгодишни държавни съкровищни облигации участваха 24 първични дилъри от общо 26 финансови институции, одобрени за такива до края на годината. Падежът на книжата е на 5 февруари 2010 г., а лихвените плащания, дължими на всеки шест месеца, ще се начисляват при 5.875 процента на годишна база. Това беше петият от предвидените общо седем търга, чрез които общото количество на емисията от 145 млн. лв. номинал трябва да бъде пласирано. Сега срещу предложените за продажба 30 млн. лв. бяха предложени 68 млн. лева. Цялото количество беше пласирано, в резултат на което общият номинал от тази емисия, който е в обращение, достигна 105 млн. лева. Оставащите за реализация 40 млн. лв. се предвижда да бъдат реализирани на два пъти по 20 млн. лв. до края на годината. Достигнатата сега средна годишна доходност от продажбата на държавните ценни книжа се установи на 5.44 процента - по-ниско от 5.52%, достигнати на предишния аукцион. На 27 октомври БНБ е насрочила провеждането на аукцион за продажба на държавни съкровищни бонове. Емисията е тримесечна, безлихвена. По предложение на Министерството на финансите общата номинална стойност на ценните книжа ще бъде 12 млн. лева. На вторичния пазар на десетгодишни ДЦК с падежи април 2012 г. и юли 2013 г. се търгуваха при 5.95% годишен доход. Седемгодишни ценни книжа от последната емисия се предлагат срещу 5.45 процента. Книжа с остатъчен срок три години до падежа се договаряха при 4.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във