Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДИЛЪРИТЕ - С ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗА ТЪНЪК ПОРТФЕЙЛ

Напрежението на междубанковия паричен пазар расте с наближаването на датите за плащане на данъци. В края на първата седмица от юли сумата от салдата по сметки на търговските ни банки при БНБ достигна 510 млн. лева. В резултат на значителния превес на предлагането на левов ресурс над търсенето му лихвените нива по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки гравитираха в тесните граници около 0.5% на годишна база. Банковата система влезе в седмицата с обща наличност от 480 млн. лв., която след броени дни се стопи до 445 млн. лева. Търсенето на заемен левов ресурс още на следващия ден се увеличи чувствително и това даде отражение както върху увеличаването на дневните обороти от 75 до 105 млн. лв., така и върху лихвените равнища. Те се повишиха до 0.7%, а до края на периода успяха да надскочат 1 процент. Едноседмичните периоди се договаряха при около 2% на годишна база, а едномесечните - при 2.5 процента. Изравняването на лихвените нива за заемен ресурс в левове с тези по предоставените депозити в щатски долари (1%) принуди част от участниците на пазара да запълнят с щатска валута, по възможност догоре, резервните си сметки в Централната банка, защото привличането на левове на междубанковия паричен пазар над тези равнища става все по-скъпа необходимост. На 11 юли (петък) Министерството на финансите преведе по сметки на първичните дилъри в БНБ сумата от 51.5 млн. лева. През следващите пет работни дни ще ги завери с още 38.7 млн. лв. във връзка с настъпващи падежи и лихвени плащания по притежавани държавни ценни книжа. В същото време Главна данъчна дирекция се надява да увеличи наличностите по сметката си в БНБ с близо 150 млн. лева. Положителната разлика ще дойде основно от данъчни постъпления. Както е известно, до 14-о число трябва да се внесат ДДС и дължимите акцизи, а до 15-о - данъкът върху печалбата и данъкът към общините съобразно Закона за корпоративното и подоходно облагане. Непосредствено след тяхното издължаване сметките на банките в Централната банка ще изтънеят, търсенето на левов ресурс ще нарасне, предлагането ще бъде ограничено и цената на овърнайт левовите депозити, търгувани на междубанковия паричен пазар, ще достигне 2 процента. Няма логика да се очаква драстично превишаване на това ниво, защото точно толкова банките получават и по авоарите си в евро, инвестирани в първокласни европейски банки и ако изпитат нужда от левова ликвидност, имат възможност в рамките на същия работен ден да ги конвертират в левове. На 7 юли Българската народна банка проведе първия от поредицата аукциони, чрез които трябва да бъде реализирана петгодишна емисия от държавни ценни книжа с общ обем от 100 млн. лева. Сега Министерството на финансите предложи за продажба от тези книжа общ номинал 25 млн. лева. Върху тях ще се начисляват лихви при 4.75% на годишна база, които ще се изплащат два пъти годишно. В наддаването участваха 19 от общо 26 финансови институции, избрани за първични дилъри до края на тази година. Регистрираните от БНБ поръчки за участие бяха 47.3 млн. лева. Достигнатите минимална, средна и максимална продажна цена за 100 лв. номинал са съответно 98.62, 99.12 и 100.22 лева. Отговарящата им годишна доходност е съответно, 5.07, 4.95 и 4.7 процента. На вторичен пазар на ДЦК бяха регистрирани сделки с десетгодишни съкровищни облигации както при 5.65%, така и при 5.9%, които сами по себе си будят недоумение на фона на сключващите се контракти с българската емисия в евро, която е със сходна срочност и е търгувана на по-ликвидните световни финансови пазари при 6.15 процента. Видимо книжата ни в левове все още са много надценени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във