Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЯДО КОЛЕДА ИЗСИПА ЧУВАЛА С ПАРИТЕ

Банковата система разполага с предостатъчно пари, с които да покрие както минималните задължителни резерви, които от началото на декември са по-високи, така и задълженията си по междубанковите разплащания, свързани със собствени и с клиентски операции. В краткосрочен план предприетите мерки от страна на Международния валутен фонд, и по-конкретно от Българската народна банка, за снижаване на ликвидността на банковата система чрез пренасочване на бюджетни средства от търговските банки към сметки в БНБ, както и чрез повишаване на размера на минималните задължителни резерви с цел да се намали темпът на раздаване на кредити са обречени на неуспех. Ако не заради друго, то поне защото Министерството на финансите има да похарчи най-малко 300 млн. лв. от бюджетния излишък, и то до края на годината. Постъпването им в банковата система вече е факт. В момента банките разполагат с близо 1 млрд. лв. по сметки в Централната банка. Само допреди десетина дни те разчитаха точно на 700 млн. лева. По-голямата част от тези авоари ще залежат в системата до началото на следващата година, като по този начин ще облекчат раздаването на обявените от различните търговски банки промоционални кредити. Трябва да се отбележи, че за петгодишен кредит банките искат поне 8% годишна възвръщаемост, докато при инвестиция в петгодишни книжа не могат да вземат и 3.8 процента. Този лихвен диференциал в полза на кредитите е в основата на т. нар. кредитна експанзия, на каквато сме свидетели през последните две години. През изминалата седмица, както вече отбелязах, банковата система разполагаше с предостатъчно левови авоари по сметки в БНБ и това беше основната причина лихвените проценти на междубанковия паричен пазар да се понижат драстично. След като в началото на седмицата еднодневните депозити се търгуваха при 2.05% на годишна база, в края на периода цената им се понижи до 1.7 процента. Среднодневните обороти - 180 млн. лв., подсилваха заключението, че активността на пазара е много висока. Въпреки това едноседмичните депозити се търгувха в твърде широкия диапазон от 2 до 2.5 процента. Следващата седмица е и първата за новата 2005 г., през която банковата общност със сигурност ще се радва на отлична левова ликвидност. Бюджетните средства ще са все още на разположение на банките, а вече ще започнат да получават и средствата за изплащане на пенсиите. В резултат на това очаквам продължаваща офанзива на предлагане на свободни левови средства на междубанковия паричен пазар при сравнително ниските нива от 1.7% на годишна база. На вторичния пазар на държавни ценни книжа все още има дефицит, в резултат на което цената им се повишава, а годишната им доходност съответно се понижава. Търговията бе вяла, предвид на огромния свободен левов ресурс и нищожното предлагане на книжа. Малкото изтъргувани номинали от книжа с падеж 2.5 години се договориха при 3.27%, а четиригодишните остатъчни срокове се предлагаха срещу 3.67% годишна доходност. На първичен пазар на ДЦК Министерството на финансите предложи тримесечни съкровищни бонове. На организирания от БНБ аукцион на 27 декември участие взеха едва 15 от общо одобрените 26 първични дилъри. Подадените от тях поръчки достигнаха 19 млн. лева. Финансовото ведомство одобри плануваните предварително 12 млн. лв. номинална стойност. Достигнатата среднопретеглена продажна цена се установи на 99.41 лв. за 100 лв. номинал, или годишна доходност от 2.37 процента. Това е и новата стойност на основния лихвен процент, който до момента беше на исторически най-ниското си ниво от 2.36 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във