Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Данъчното облагане в Люксембург


Вестник БАНКЕРЪ и "Грант Торнтон" ООД (България) започват поредица от публикации, насочена към желаещите да правят бизнес в другите страни от Европейския съюз.

Съвместната ни инициатива има за цел да разкрие на българските предприемачи какви са подводните камъни в данъчното законодателство на всяка от страните членки на ЕС.  За какви изненади да сте готови при срещата с новия ви партньор? Кои са полезните малки стъпки, за да откриете пазара на другите европейски страни? И как да отключите своя потенциал за растеж, предизвиквайки се взаимно.

Очаквайте следващата публикация след две седмици.


 


Данък добавена стойност


Какви са размерите на данъчните ставки?


  • Стандартна ставка от 17%, приложима за повечето стоки и услуги.

  • Междинен/среден процент от 14% за видове рекламни услуги, видове рекламни материали, попечителски услуги, вино и други.

  • Редуцирана ставка от 8%, приложима за доставки на газове, предназначени за отопление, осветление и захранване на двигатели, електричество, живи растения и други цветарски продукти. При някои услуги също се прилага (временно) редуцираната ставка - фризура, ремонти на велосипеди, обувки и кожени артикули, почистване на частни домакинства и други.

  • Максимално редуцирана ставка от 3% за храни и медицински продукти, книги, обувки и дрехи за деца, транспорт на пътници и други.

Има ли потвърдени или очаквани скорошни промени в тези ставки?

Не.

Кой е основният косвен данък в Люксембург?

Данъкът добавена стойност е основният косвен данък в Люксембург.

Има ли праг за регистрация?

Съществува праг за малки предприятия, които имат годишен оборот под 30 000 евро. Такива предприятия формално се нуждаят от регистрация, но върху техните доставки не се начислява ДДС и не подават декларации за ДДС.

Прилага ли се същият лимит за регистрация при чуждестранни  предприятия?

Не.

Необходимо ли е чуждестранно лице да определи  акредитиран  представител, за да се регистрира?

Не, акредитиран представител за целите на ДДС в Люксембург е необходим само при внос на стоки.

Колко често се подават декларации за ДДС?

Периодът, на който се подават декларации за ДДС, зависи от оборота на дружеството. Годишната декларация за ДДС е винаги задължителна и в зависимост от оборота на данъкоплатеца се изискват допълнителни, периодични  справки декларации за ДДС.

Налагат ли се санкции за подаване на декларация за ДДС  след изтичане на крайния срок?

Да, ако декларацията за ДДС е подадена със закъснение, може да бъде наложено наказание/санкция - между 250  и 10 000 евро за забавяне.

Подават ли се и други задължителни декларации?

Да, необходимо е да се представят допълнителни декларации за определени доставки (стоки и услуги), извършени към клиенти, които са регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка на ЕС (списък на продажбите в ЕО). Декларации  също така  трябва да се подават  при определени обстоятелства - във връзка с движение на стоки от или в друга държава членка на ЕС (интрастат декларация).

Налагат ли се наказания и при други обстоятелства?

Да, санкции може да бъдат наложени за редица други грешки или пропуски.

Може ли данъкът, начислен от чуждестранни  доставчици, да бъде  възстановен, ако  доставчъкът не е регистриран за целите на ДДС в Люксембург?

Да, при определени обстоятелства и условия.

 


Корпоративен данък


 

Облагаем доход

Облагаемият доход се изчислява въз основа на печалбата, посочена в баланса на дружеството, която след това може да се преобразува съгласно различните изисквания на данъчното законодателство.

Данъчно облагане на дивиденти

Дивидентите, получени от местно дружество, се включват при изчисляване на облагаемия доход, с изключение на дивиденти, които подлежат на освобождаване (режим на освобождаване при участие).

Загуби

Загубите, натрупани до 31 декември 2016 г.,  могат да се прехвърлят за неопределено време. Загубите, натрупани след 01 януари 2017 г., са ограничени до период от 17 години.

Ставки

Размерът на корпоративния данък варира, както следва:


  • 15% - приложимо, ако годишният облагаем доход не надвишава 25 000 евро;

  • 18% - приложимо, ако годишният облагаем доход надвишава 30 000 евро.

Предприятията с облагаем доход между 25 000  и 30 001 евро, подлежат на облагане с корпоративен данък, както следва: 3750 евро плюс 33% от данъчната основа над 25 000 евро (за 2018 г.).

Освобождаване при участие

Дивидентите и капиталовите печалби, получени от квалифицирано предприятие в условията на квалифицирано акционерно съдружие, могат да бъдат освободени от данък върху доходите на предприятията от Люксембург и от общински данък върху стопанската дейност, ако са изпълнени следните обстоятелства:


  • предприятието, което получава дохода, държи или се ангажира да притежава пряко или непряко участието за непрекъснат период от най-малко 12 месеца;

  • през този период участието не пада под 10% или под цената на придобиване от 1.2 млн. евро (6 млн. евро за капиталови печалби).

Въпреки това, ако дивиденти се получават от правоспособно предприятие от Люксембург, което отговаря на условията за финансиране от допустимо дъщерно дружество, разположено в друга държава членка на ЕС, където плащанията се приспадат, режимът на освобождаване от участие не се прилага. Освен това  дивидентите не са допустими за освобождаване, когато сделката се квалифицира като злоупотреба със закона съгласно общото правило за борба със злоупотребите.

Данък солидарност

Седем процента данък солидарност се налага върху сумата на дължимия данък.

Като се има предвид данъкът солидарност, съвкупната ставка на корпоративния данък е 19.26% за дружества с облагаем доход над 30 000 евро.

Общински  търговски  данък

Общинският данък се налага от общините и варира. Данъкът за град Люксембург е 6.75 процента.

Ето защо  ефективната комбинирана ставка на корпоративния данък (т.е. корпоративен данък, данък солидарност и общински търговски данък) за град Люксембург е 26.01 процента.


Данъчни облекчения


Режим за облекчения при права върху интелектуална собственост

Корпоративният данъкът върху допустим нетен доход от притежавани права върху интелектуална собственост, се облекчава с 80 процента. Следователно  компаниите, установени в град Люксембург, с допустими доходи от притежавани права върху интелектуална собственост ще бъдат облагани с ефективна данъчна ставка (т.е. корпоративен данък и общински търговски данък) от 5.202% през фискалната година.

На 22 март 2018 г. люксембургският парламент одобрява закон, който въвежда нов режим за облекчения при притежавани правата върху интелектуална собственост. Промените влизат в сила от  1 януари 2018 г. и се отразяват върху начина, по който се разглеждат правата върху интелектуалната собственост, както и изчислението на дохода от същите. Нивата на данъчните облекчения при новия режим не се променят.

Инвестиционни фондове

Инвестиционните фондове, които са установени в Люксембург, обикновено са освободени от данък добавена стойност, общински търговски данък и данък при източника за дивиденти. Тези инвестиционни фондове са обект на данък абонамент и на общия режим на регистрационните такси.

Компания за финансово участие (SOPARFI)

Soparfi (Société de Participation Financière) не е специален тип компания, а обикновен търговски субект, регулиран от общото право. Soparfi не се възползва от специален данъчен режим и реализираните приходи са напълно облагаеми. Не съществуват ограничения върху сферата на дейност на Soparfi.

Soparfi  обаче  може значително да намали данъчната си тежест, като ограничи дейността си до държане на инвестиции и структурирането им, така че да може да се възползва от правилата на директивата на ЕС относно данъчния режим, приложим за дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки. Този режим позволява  при ясно определени условия  освобождаване от данъчно облагане на дивиденти, изплащани от дружества, в които дружеството майка има участие, и от капиталовите печалби от продажбата на неговите участия. В допълнение, тъй като Soparfi подлежи на данъчно облагане, както всяко друго търговско дружество, се възползва от спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане на Люксембург.

Посочените по-горе характеристики правят Soparfi интересен инструмент за управление на холдинги. Soparfi е и предпочитано средство за финансиране и държане на рисков капитал и частни капиталови инвестиции.

Данъчни облекчения при инвестиции

Предвидено е данъчно облекчение, което възлиза на 13% от увеличенията, извършени през данъчната година, на допустими инвестиции.

В допълнение, дружествата може да се възползват от 8% данъчно облекчение за първите 150 000 евро от допустими нови инвестиции и 2% данъчно облекчение върху размера на  допустими инвестиции, надхвърлящи 150 000 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във