Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БУНТЪТ НА ЛИХВИТЕ

Настъпи моментът лихвените проценти на междубанковия паричен пазар да се разбунтуват. Бунтът им е като буря в чаша вода, но вече е факт първият сигнал за някакво настъпващо напрежение в банковата система. Вече седми месец общите левови наличности на търговските банки по сметки в Българска народна банка са около 1 млрд. лева. Една от причините за това може да се потърси и в похарчените близо 1.5 млрд. от натрупания бюджетен излишък за 2004 година. В същото време като резервна валута банките поддържат в Централната банка и евро, чиято левова равностойност е в размер на 600 млн. лева. Така с общо 1.6 млрд. лв. те успяват напълно да обезпечат поддържането на задължителните минимални резерви, които се начисляват върху привлечените от тях средства. Към момента тази сума е 20 млрд. лева. От тях 8% се заделят за резерви, поддържани по безлихвени сметки в левове и евро в БНБ. От друга страна, левовите наличности по тези сметки служат и за осъществяване на междубанковите разплащания чрез RINGS-системата за разплащания в реално време. Така като цяло авоарите в банковата система са достатъчни. Само че те не са разпределени равномерно между банките и една част от участниците на пазара разполагат със свръхналичности за сметка на други, които изпитват временен недостиг за ликвидни средства. Във връзка с активизиране на кредитирането тези диспропорции се задълбочиха и някои банки имаха нужда от все повече свежи левови ресурси. Търсенето на краткосрочно финансиране на междубанковия паричен пазар драстично нарасна именно заради банките, които проведоха по-агресивна кредитна политика през последния месец. В същото време кредитните институции не разполагат и с нужното количество евро, което да продадат на Централната банка. Това доведе до дисбаланс между търсене и предлагане на левов ресурс с лек превес на търсенето. Съвсем закономерно лихвените проценти леко се повишиха и достигнаха 2.15% на годишна база по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки. Нека да си припомним, че на световните финансови пазари депозитите в евро се търгуват при 2.05 процента. До средата на май търговията с левови депозити на междубанковия паричен пазар беше спокойна и отлично балансирана. Търгуваните обороти, на чиято база се изчислява индексът ЛЕОНИЯ, тогава бяха около 100 млн. лева. Лихвените нива, при които се договаряха еднодневните депозити и репосделки, гравитираха около 2.04 процента. След като фирмите преведоха дължимите от тях акцизи и ДДС, както и данък печалба и общинските данъци - крайният срок за това бе 16 май, напрежението на междубанков паричен пазар нарасна. Оборотите се свиха и вече едва достигаха 50 млн. лева. Предлагането на свободен левов ресурс се изчерпа, докато търсенето нарастваше, в резултат на което съвсем закономерно лихвените равнища се повишиха средно до 2.11 процента. Очакванията ми са средната стойност на индекса ЛЕОНИЯ за май да бъде 2.07%, като това ще бъде и новата стойност на основния лихвен процент, валидна за следващия едномесечен период. Сезонът на акционерните събрания вече е към своя край. Идва ред на изплащане на дивиденти. За междубанковия паричен пазар са интересни държавните дружества, защото изплатеният от тях дивидент ще постъпи по единната бюджетна сметка, поддържана единствено и само при Българска народна банка. Факт, който ще внесе допълнително напрежение, тъй като очакваната сума, която държавата ще прибере, е около 200 млн. лева. Раздаването на кредити и изплащането на дължимите към държавата суми със сигурност свиват ликвидността на междубанковия паричен пазар, което води след себе си по-високи лихви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във