Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ДЦК СТАВАТ ВСЕ ПО-АПЕТИТНИ

Екипът на Министерството на финансите успя със своите действия да убеди през изминалата година нашите и чуждестранни инвеститори, че не рискуват особено с инвестициите си в български държавен дълг. Успоредно с това провежданата от министерството политика за увеличаване дела на вътрешния спрямо общия дълг за сметка на намаляването на дела на външния дълг, а и за увеличаване на матуритета на левовите ценни книжа се увенчаха с пълен успех. Общата задлъжнялост на страната ни към 31 декември 2001 г. беше в размер на 10.624 млрд. евро. От тях 951.3 млн. евро са вътрешен и 9.673 млрд. евро - външен дълг. Десет месеца по-късно общите ни задължения намаляват до 9.544 млрд. евро, като в тях общата стойност на вътрешната задлъжнялост се увеличава до 1.044 млрд. евро, а към външните кредитори намалява до 8.500 млрд. евро. В процентно изражение делът на вътрешния спрямо общия дълг на България към края на миналата година е бил 8.95%, а сега той е нараснал до 10.94 процента. Пропорционално на него делът на външния дълг намалява от 91.05 до 89.06% през същия период от време. Така настъпилите промени в структурата на дълга се дължат и на извършената замяната на брейди облигации с други глобални облигации. Финансовото министерство си е поставило амбициозната задача до края на 2006 г., т.е. на прага на присъединяването ни в Евросъюза съотношението вътрешен/общ дълг да нарасне до 26 процента. Голям успех е и намаляването на дела на общия дълг спрямо брутния вътрешен продукт. Нека да си припомним, че през 1997 г. той беше цели 105%, през 1998 г. и 1999 г. е в размер на около 85% и през 2000г. спада до 77 процента. Стойността на този ключов макроикономически показател към края на миналата година беше 70.2 процента. Към момента той е с малко, но все пак под заветните 60 процента. Очакванията на експертите от министерството са към края на 2003 г. този коефициент да се понижи до 55 процента. Въпреки непрестанните усилия на правителството относителният дял на дълга в левове е все още много малък. Той е едва 7.5%, докато този в евро е 27.57 процента. Най-голямо е все още присъствието на доларовите задължения, които са малко повече от половината от общите. Сравнително голяма е и задлъжнялостта ни в други валути - цели 13.9 процента. Общият размер на вътрешния ни дълг към края на месец октомври е 2.042 млн. лева. От тях сумата на дълга по държавните ценни книжа, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит, е 1.369 млн. лева. Тя към края на 2002 г. беше 1.077 млн. лв., т.е. нетното финансиране е за 292 млн. лв., като до края на годината се очаква стойността му да надскочи 300 млн. лева. Удължаването на средната продължителност на емисиите в обращение бе една голяма победа, извоювана на пазара на ДЦК, деноминирани в левове. Към края на първите десет месеца от настоящата година тя вече е четири години и пет месеца. За сравнение, в края на същия период на 2001 г. тя е била две години и десет месеца. Засиленият интерес към държавните ни книжа личи най-добре в непрекъснатото покачването на цената им. Тя освен това отразява правопропорционално покачването на рейтинга на страната ни. Показателен пример е как рейтингът на България в чуждестранна валута се е повишавал спрямо оценката на световноизвестната рейтингова агенция Стандарт и Пуърс. В средата на 2000 г. той е покачен от В до В+, за да може в края на 2001 г. отново да се повшии до ВВ-. От началото на октомври тази година оценката за България вече е ВВ с положителна перспектива. Малко след тях и другите две известни рейтингови агенции Фитч и Дженън кредит рейтинг едженси (Japan Credit Raiting Agency) повишиха оценките си за нас. Това доведе до повишаване на търсенето на държавните ценни книжа, емитирани от българското правителство. В потвърждение на казаното дотук цената на доларово деноминираните глобални облигации с падеж януари 2015 г. се повиши от 105.65 щ. долара, колкото беше в началото на октомври, до 110.10 щ. долара за 100 щ. долара номинал в края на годината. Обратнопропорционално на цената им доходността се понижи от 7.53 до 7 процента. Облигациите ни в евро с падеж март 2007 г. през октомври се продаваха срещу 102.27% от номинала и при 107.1% от номинала в края на декември. Като годишна доходност това означава 6.35% преди три месеца и 5.5% сега. Другата ни емисия с евро и падеж януари 2013 г. се търгуваше при 99.5 евро за 100 евро номинал през октомври и съответно при 104.9 евро през последната седмица. Това означава, че доходността й се е понижила от 7.56 до 6.92 процента. Емитираните от Министерството на финансите ДЦК също се радваха на успех на редовните аукциони, организирани от Българска народна банка. Инвеститорският интерес към тригодишните книжа беше променлив. Докато в началото на годината тригодишните книжа се емитираха при средна годишна доходност от 5.9%, то през летния сезон цената им се понижи и те вече се купуваха срещу около 6.2 процента. В края на годината в резултат на огромния интерес към тях цената им се повиши, а доходността се срина до 5.68 процента. Петгодишните ценни книжа се радваха на постоянното ухажване на инвеститорите. През цялата година на първичния пазар ценни книжа с такава срочност се придобиваха в тесния диапазон между 6.48- и 6.87-процента годишна доходност. Седем годишните ДЦК също бяха обект на завиден инвеститорски интерес. През цялата 2002 г. в обращение влизаха количества от книжа с такава срочност, придобивани при средна годишна доходност, варираща отново в тесните рамки между 7.04 и 7.68 процента. Извънредната десетгодишна емисия ценни книжа се пласира през периода април-юли при годишна доходност, варираща от 7.77 до 8.45 процента. През 2003 г. ДЦК с такава срочност ще се емитират вече като редовни емисии ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във