Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Дойче БанкСпоред последния обзор на лондонския клон на германската кредитна институция Дойче Банк (Deutsche Bank AG London) от 8 ноември, икономическите перспективи за България се запазват положителни с очакван стабилен ръст на брутния вътрешен продукт на страната от 4.5% за 2001 г. и намаляваща до 3.5% инфлация. Известна загриженост в експертите предизвиква увеличаващият се дефицит по текущата сметка, но България разполага с постоянен приток на чуждестранно финансиране (1.150 млрд. щ. долара за 2002 г.), както и с осигурена международна финансова подкрепа от страна на Международния валутен фонд, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Дойче Банк прогнозира дефицит по текущата сметка в размер на 850 млн. щ. долара (5.5% от БВП) за 2002 г. и 900 млн. щ. долара (5.3% от БВП) за 2003 година. Дойче банк отбелязва два основни риска, застрашаващи прогнозираното икономическо развитие на България: политическа нестабилност, в случай че правителството на НДСВ загуби обществена подкрепа или коалицията се разцепи (което анализаторите на банката не очакват да се случи в близките шест месеца), и увеличение на дефицита по текущата сметка като пряк резултат от намаляване на износа и свиване на търсенето на ключови за страната пазари - европейския (обхващащ 60% от българския износ) и турския (10-12 процента). В заключение Дойче банк препоръчва на инвеститорите да купуват български брейди облигации, чиято цена ще бъде подкрепена допълнително от първата емисия български еврооблигации. Ай Ен Джи БеърингсОт позицията си на водеща международна институция, която активно търгува с български дългови инструменти, Ай Ен Джи Беърингс (ING Barings) още на 11 юни 2001 г. напълно подкрепи предизборните намерения на двете водещи формации в България за замяна чрез суапова операция на оформения в брейди облигации дълг с еврооблигации, част от които да бъдат деноминирани в евро.Лондонската банка очерта следните икономически преимущества на такава суапова сделка: намаляване на общата задлъжнялост до 10%; снижаване на финансовите разходи с около 250 млн. щ. долара годишно за периода 2002-2012 г.; създаване на отправна точка - бенчмарк (benchmark), която да улесни бъдещото държавно и корпоративно международно кредитиране; промяна на валутната композиция на дълговите книжа, което да намали свързания с нея валутен риск. В допълнение Ай Ен Джи подчертава, че подобна инициатива ще подобри кредитния рейтинг на България. В момента чуждестранните инвеститори гледат на страната като на брейди-тип развиващ се пазар, а не на ориентиран към членство в Европейския съюз кредитоискател. Нещо повече, инвестициите в български активи понастоящем е ограничено до кръга лица, които могат да купят преструктурирания дълг от брейди-тип. Замяната на съществуващия брейди-облигационен дълг в еврооблигации ще разшири кръга на потенциалните европейски и щатски инвеститори, имащи желание да придобият части от дълга на страните, кандидатстващи за членство в Европейския съюз. Джей Пи МорганВпечатлени сме от революцията, постигната от правителството в сферата на предлагането и социалните помощи, както и от постигането на споразумение с МВФ по бюджета за 2002 г. и макроикономическата рамка. В стратегията на правителството има три основни момента. Първият е намаляване на данъците, което ще се финансира с комбинация от по-висока събираемост и намаляване на администрацията. Вторият е, увеличаване на доходите на социалнослабите, като същевременно се откриват нови работни места. Според правителството разходите за постигане на тези цели ще се компенсират отчасти с по-високи цени на енергията. Третият момент е ускоряване на продажбата на държавните активи и либерализация и преструктуриране на държавните монополисти. Резултатите на консолидирания бюджет на България през първите три тримесечия на 2001 г. подкрепят мнението на Джей Пи Морган, че кабинетът може да се вмести в предвидения бюджетен дефицит от 0.5% от БВП за 2002 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във