Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Борсата намалява загубата си

След извършване на анализ на "Българска независима енергийна борса" ще се договорят условия по покупката на 100% от капитала й, обяви Иван Такев.

И към края на първото полугодие на тази година нетният финансов резултат на "БФБ-София" е отново отрицателен - в размер на 22 хил. лева. Това се дължи главно на ниските приходи от основната й дейност, а също на нарастване на разходите за персонала и на повечето от другите харчове за дейността. И въпреки намалелите разходи за външни услуги. Но все пак нетната загуба е намалена десет пъти в сравнение със същия период на предишната година, съобщи изпълнителният директор Иван Такев. По време на "уебинар" той представи на инвеститорите доклада за дейността на борсата, напредъка на текущите проекти и планове за развитие на "БФБ-София".

По отношение на приходите от основна дейност фондовата борса е постигнала ръст с около една четвърт на годишна база. Това увеличение пък идва от нарасналите приходи от комисиони за сделки на борсата (+60.62%), от такси за информационно обслужване (+48.57%), от финансови санкции на членовете на борсата и от платени такси за регистрация на дружества (+0.41%). През първото шестмесечие на 2017 г. девет нови емисии на финансови инструменти бяха допуснати до търговия. Логично и броят на сделките на регулирания пазар на финансови инструменти нараства (с 85.21%). Това пък се дължи основно на по-голям брой покупко-продажби на акции и на борсово търгувани продукти.

При другите позиции има незначителен ръст или остават непроменени. Финансовите приходи обаче намаляват, тъй като към края на юни "БФБ-София" вече няма приходи от лихви по срочни депозити и текущи сметки в банки. Вследствие на това нараства стойността на паричните средства и паричните еквиваленти на групата със 77 хил. лева.

За поредно тримесечие продължава и намалението по основните разходни пера, сега то е 10.03% спрямо юни миналата година. Спад е отчетен при платените пари за ползване на външни услуги, което се дължи най-вече на по-ниските лицензионни такси и такси за членство, както и на по-малкото ползвани консултантски и други услуги. Но заедно с това пък разходите за персонала нарастват с 13 хил. лева.

Търговията със собствени акции на "БФБ-София" АД протича при висока активност. Цената им в края на шестмесечието се повиши спрямо тази в началото на годината - от 2.87 лв. за акция при затваряне на търговията на 30 декември до 2.999 лв. за дял в края на борсовата сесия на 30 юни. Общо за периода бяха прехвърлени 265 678 лота в 423 сделки, а оборотът бе 784 874 лева. В сравнение с втората половина на 2016 г. има спад в прехвърления обем, намаление в оборота, но и ръст на броя сделки с тези книжа. Търговия имаше в 93 от общо 123 сесии за полугодието.

След спирането на приватизацията, обявена от новото правителство на ГЕРБ в началото на мандата му,  държавата съобщи, че ще развива "БФБ-София". Такива бяха изявленията на икономическия министър Емил Караниколов, който преди това ръководеше този процес. Той повтори многократно и тезата си, че раздържавяването като инструмент за преминаване от планова към пазарна икономика е изчерпано. Министърът припомни, че новият законопроект предвижда спирането на приватизацията на акции и дялове, собственост на българската държава, както и на техни дъщерни дружества.

Докато документът (пре)минаваше през Народното събрание, в края на юли Агенцията за приватизация обяви поредния 40-и централизиран публичен търг. Резултатът е продажбата единствено на 0.058% от акциите с право на глас на "Оранжерии Гимел" АД - София, което попълни бюджета на агенцията с 25 704 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във