Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЕЗВЕТРИЕ НА ПАЗАРА

Изминалите пет работни дни на междубанковия паричен пазар бяха сравнително спокойни. Най-същественото движение на парични средства бе свързано с изплащането на пенсиите, за които през първата половина на всеки месец по сметки на банките постъпват 270 млн. лева. Тези средства обикновено остават на разположение на банковата система за около седмица и по този начин дават своя съществен принос за подобряване на ликвидността в системата. Критичните дати от тази гледна точка предстоят - това са 14-о и 15-о число от месеца, когато юридическите лица трябва преведат в бюджета дължимите данъци. В началото на февруари търговските банки разчитаха на 460 млн. лв. по сметките си в БНБ, които са достатъчни и за осигуряване на междубанковите разплащания, и за поддържане на минималните задължителни резерви. В началото на тази седмица авоарите на банките в БНБ достигнаха 615 млн. лв. вследствие на преводите за пенсии. Заради започналите вече плащания на данъци тази сума много бързо се стопи до около 500 млн. лв. в края на седмицата. През целия период ликвидността в банковата система беше отлична и имаше превес на предлагането над търсенето на левов ресурс. Среднодневните обороти се задържаха на сравнително обичайните си нива от 80 млн. лева. Най-търгуваните еднодневни депозитни сделки, които, както обикновено, заеха 95% от общо изтъргуваните обеми, се договаряха при около 0.7% на годишна база. През следващата седмица данъчните преводи към единната бюджетна сметка, поддържана в БНБ, вече ще са приключили. В резултат на това очаквам левовите наличности да се стопят до по-малко от 400 млн. лева. Системата ще функционира безпроблемно, но за поддържането на минималните резерви банките ще трябва да допълнят дължимите си вноски с валута. Лихвите ще се повишат и ще се установят на около 2% на годишна база, което са близко до процентите по единната европейска валута. На 9 февруари Министерството на финансите предложи седемгодишни лихвоносни държавни съкровищни облигации с номинална стойност 20 млн. лева. Емисията е от отворен тип и общото й количество трябва да достигне 80 млн. лева. Книжата носят лихва от 4.75% на годишна база, която ще се изплаща на всеки шест месеца. Средната продажна цена на облигациите се установи на 98.42 лв. за 100 лв. номинал, а годишната възвръщаемост, която й съответства, е 5.02 процента. На 16 февруари ще се проведе аукцион за продажбата на държавни книжа с плаваща лихва. Тя ще бъде равна на осреднения тримесечен SOFIBOR, действащ за предходните 20 работни дни преди началото на лихвения период като размерът му ще се обявява три работни дни след началото на лихвения период. Пълният обем на емисията, определен на 100 млн. лв., ще се допълва чрез отделни аукциони. Сега от тях ще се изтъргуват 20 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във