Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКОВИТЕ ОБЛИГАЦИИ СЕ РАЗДВИЖИХА НА БОРСАТА

През изминалата седмица търговията с книжа на развиващите се пазари от Централна и Източна Европа беше слаба. По-голямо раздвижване имаше само при облигациите на Турция, която получи повишение на кредитния си рейтинг от В+ на ВВ- от Стандарт енд Поуърс. Движението при българските еврооблигации беше незначително, като цените им зависе единствено от движението на съответните бенчмаркови дългови книжа. Като цяло при тях се наблюдаваше известен превес на търсенето над предлагането. Най-високите нива, на които се търсеше емисията с падеж 2007 г., достигнаха до 109.625 - 109.75 евро. Десетгодишните облигации с падеж 2013 г. пък се търгуваха на цена от 118.25 - 118.50 евро, като рисковата надбавка остана непроменена.Най-значително движение реализираха глобалните облигации с падеж 2015 година. Те повишиха цената си с около 1 щ. долар и достигнаха до нива от 122.00 - 122.50 долара за 100 долара номинал.Цените на българските брейди облигации се задържаха почти без промяна. В средата на седмицата от страна на външни инвеститори имаше предлагане на книжата с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) на нива между 99.90 и 99.93 долара. Другата емисия облигации по просрочени лихви (IAB's) се задържа на равнището от 99.75 - 100.00 долара за 100 долара номинал. В противовес с лятното настроение, което цари на пазара на ДЦК, на борсата сключените сделки с ипотечни и корпоративни банкови облигации бяха със значителен обем. Регистрираните сделки бяха със следните параметри: облигации от втората емисия на Българска Пощенска банка с номинал 170 хил. евро и доход от 5.59%, облигации на Райфайзенбанк (България) с номинал 97 хил. щ. долара и доход между 4.25% и 4.45% и облигации от втората емисия на Българо-американска кредитна банка с номинал 1 млн. евро и доход от 3.60 процента.Търговията с двете вътрешни еврови емисии беше по-слаба в сравнение с предходните седмици. Интересът към закупуване на емисията с падеж 2010 г. беше на нива 104.00 - 104.25 евро, а при емисията с падеж 2018 г. - при цена от 101.25 - 101.50 евро. Реалната търговия с тези облигации беше слаба, като по-голямо търсене в момента има за седемгодишните дългови книжа. Покупко-продажбите на доларовите ЗУНК облигации са в застой, като котировките им останаха без промени. Слабо се търгуваха и деноминираните в евро ЗУНК облигации. Реалното търсене при тях е на нива между 90.25 евро и 90.50 евро за 100 евро номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във