Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКИТЕ СЕ ЗАМОГНАХА ПРЕДКОЛЕДНО

В банковата система вече се получиха първите траншове от прословутия бюджетен излишък за настоящата година, който е близо 1 млрд. лева. Две седмици преди това, непосредствено след плащането на месечните данъци, наличностите в банковата система се стопиха до рекордно ниската сума от 100 млн. лева. Последва светкавична продажба на евро срещу левове на Централната банка и по този начин се избягна голяма ликвидна криза.През декември ситуацията ще се промени коренно, тъй като хазната трябва да похарчи голяма част от натрупаните през годината излишъци. Така през първата половина на месеца в банковата система ще се изсипят 380 млн. лв., което е със 117 млн. лв. повече от регулярно получаваните средства, предназначени за изплащане на пенсии. Дилърите очакват по сметките им при Централната банка да постъпят допълнителни 200 млн. лв., от които 50 млн. лв. са за НЗОК и 150 млн. лв. - за общините. След като част от тези траншове постъпиха в системата, в края на седмицата левовите авоари по сметки на търговските банки при БНБ надхвърлиха 500 млн. лв. - сума, осигуряваща отлична ликвидност.Поредният едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви на банките изтече на 3 декември. В резултат на натрупаните излишъци, както и благодарение на постъпващите средства, предлагането на левов ресурс през първите три дни от седмицата имаше чувствително надмощие над търсенето му. Среднодневните обороти бяха около 80 млн. лв., а лихвите по еднодневните депозити на междубанковия пазар - 0.6% на годишна база. През следващите два дни банките, които разполагаха с повече левови средства се въздържаха да ги предлагат на междубанковия паричен пазар, подтиквани от стремежа си да натрупат временни излишъци. Някои от участниците вече бяха изтеглили част от валутните си резерви в очакване на големите левови постъпления. Така се създаде временен дефицит на български пари, в резултат на което лихвите по еднодневните депозитни сделки се повишиха до 1 процент. Едноседмичните сделки се договаряха при около 1.5%, а едномесечните - при 2 процента.През следващата седмица левовата ликвидност в банковата система ще остане отлична, а лихвите ще се колебаят около 1 процент. Толкова дилърите биха получили, ако пласират ресурс на международните финансови пазари в щатски долари, които банките масово използват като резервна валута в сметките си в БНБ. На 1 декември Министерство на финансите предложи на аукцион последните 20 млн. лв. от петгодишните лихвоносни държавни ценни книжа. Емисията е от отворен тип, като за пласирането на планираните 100 млн. лв. се проведоха пет търга, първият от които приключи на 9 юли (това е датата на емисията). Лихвеният процент, с който ще се олихвява номиналът е 4.75% на годишна база. Участие в последния търг взеха 22 първични дилъри с поръчки за 60.75 млн. лева. Достигнатата средна годишна доходност се установи на 4.88% - по-ниска от достигнатите на предишния аукцион 4.94 процента. На вторичния пазар книжата със срок до падежа две години се търгуваха при 4%, а тези с падеж след три години - при 4.5 процента. Държавните облигации с остатъчен срок от пет години пък се договаряха при доход от 5 процента. Купувачите на книжа с 9-годишен срок до падежа ги търсеха при около 5.9 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във