Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКИТЕ СЕ ВИДЯХА С ПАРИ

Левовете, притежавани от търговските банки в БНБ, нараснаха с над 30 процента. Така тя завоюва доминираща позиция при определянето на краткосрочната паричната политика на банковата система като цяло. В средата на тази седмица кредитните институции разполагаха на 410 млн. лв. по сметки в Централната банка, след като седмица по-рано наличностите им бяха 315 милиона. В края на поредния едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви, изтичащ на 3 август, много от дилърите предпочетоха да продадат на БНБ излишните си левове срещу евро, вместо да ги изтъргуват на междубанковия пазар. Поради голямото предлагане на левове лихвените проценти на него паднаха под 1% на годишна база. Закупеното евро пък, без каквото и да е ограничение за обемите, може да се пласира при 2% на годишна база на международните финансови пазари. Ликвидността на банките се подобряваше с всеки изминал ден на седмицата в резултат на балансираните поетапни преводи от бюджета. По сметките им в Централната банка постъпиха близо 110 млн. лв., предназначени за изплащане на пенсии. Лихвените проценти, при които се договаряха най-ликвидните сделки за еднодневни депозити, се установиха на нива от около 1.95% - малко по-ниски от нивото купува за междубанкови депозити в евро. Едноседмичните депозити се търгуваха при 2.2 процента. Едномесечните се договаряха при сравнително високи нива от около 2.6 процента. Причината може да се потърси единствено в предстоящите плащания в средата на месеца, когато фирмите превеждат пари за дължимите ежемесечни данъци. Прави впечатление повишаването на дневните обороти, породено от активизирането на търговията. Те достигнаха 90 млн. лв., след като се бяха понижили до 60 млн. лв. в края на предишния месец. През седмицата търговията с ДЦК се оживи. Доброто предлагане, както и адекватното насрещно търсене установиха дохода на петгодишните ДЦК на 4.9%, с 10 пункта по-ниско от края на юли. А книжата с остатъчен срок от девет години се договаряха при 5.5% годишна възвръщаемост. На 9 август БНБ проведе аукцион за продажбата на част от емисия ДЦК, чийто общ номинал трябва да достигне 100 млн. лева. Падежът на книжата е 18 февруари 2007-а, като лихвеният процент е плаващ и е равен на усреднения тримесечен SOFIBOR, действащ в продължение на 20 работни дни преди началото на лихвения период. В наддаването взеха участие 18 първични дилъри от общо 26, избрани измежду банковите и небанковите финансови институции. За продажба бяха предложени 20 млн. лв. номинална стойност, докато дилърите и техните клиенти се състезаваха с общо 46 млн. лева. Достигнатите минимална, средна и максимална покупна цена се установиха съответно на 100, 100.08 и 100.45 лв. за 100 лв. номинал. Следващият аукцион за продажба на държавни съкровищни бонове е насрочен за 23 август, когато ще се предложат 12 млн. лв. тримесечни ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във