Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акционерите на БФБ одобриха покупката на енергийната борса

Иван Такев и Васил Големански ще продължат да управляват фондовата борса.

Общото събрание на акционерите на "БФБ-София" АД овласти съвета на директорите и изпълнителните членове на дружеството да сключат сделки за придобиване на 217 664 (двеста и седемнадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 лв., представляващи 100% от капитала на "Българска независима енергийна борса" ЕАД, съобщиха от борсовия оператор.
Заедно с това е одобрено и предложението на мениджърите за продажба на държавни ценни книжа (ДЦК), притежавани от "БФБ-София" АД, с цел осигуряване на ликвидни средства за финансиране на сделката.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->Общото събрание освободи като член на съвета на директорите на "Българска фондова борса - София" АД Георги Иванов Български и избра за член на борда, до края на текущия мандат, Маринела Пиринова Петрова (родена през 1969 г.), която понастоящем е заместник-министър на финансите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във