Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акциите на "Браво Пропъртис" вече са на борсата

"Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ е поредното дружество, което ще инвестира в бизнес имоти (офис, търговски, обществени и индустриални площи), генериращи доход от наем.

Още едно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти става публично.

От днес акциите на "Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ се търгуват на "Българска фондова борса" АД, съобщиха от борсовия оператор. Емисията в размер на 650 000 лв. е разпределена в същия брой обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Книжата са регистрирани на Основен пазар BSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел на БФБ, а емисията представлява регистрирания капитал на дружеството.

Комисията за финансов надзор вписа "Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ като публично дружество във водения от нея регистър на 1 август, както и емисията акции, издадена от дружеството със специална инвестиционна цел за търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Фирмата е специализирана в акумулиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на тези средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба и всяка друга дейност, свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.

"Браво Пропърти Фонд" е новосъздадено дружество, учредено август 2017г., което ще инвестира в бизнес имоти (офис, търговски, обществени и индустриални площи), генериращи доход от наем. Това следва да са такива имоти, които са вече отдадени под наем или такива, при които предишните собственици остават наематели в придобития имот (покупко-продажба с обратно наемане - sale leaseback).

Инвестиционната стратегия на фонда се основава на принципа за получаване на текущи (оперативни доходи) от експлоатацията на недвижимите имоти под формата на наемни и/или лизингови вноски, както и чрез продажби на тези имоти, с оглед формирането на стабилен "портфейл на оперативния доход" при балансирано разпределение на риска за акционерите и кредиторите. Цел на дружеството ще бъде придобиване на първокласни инвестиционни имоти и постигане на годишна нетна печалба в размер на 6-7% от стойността на активите. То планира да се насочи към няколко основни пазарни сегмента: офис площи, които ще имат относителен дял в инвестиционния портфейл от 70%, търговски площи, които ще имат относителен дял в портфейла от 20%, и индустриални площи с относителен дял в портфейла от 10 на сто.

За да може дружеството да инвестира в тези имоти трябва: да имат атрактивна локация, да са отдадени вече под наем за предпочитане с дългосрочни договори за наем и да предлагат все още възможност за увеличаване на стойността на имота, което да позволи реализиране на капиталова печалба в бъдеще при евентуално продажба на имота, уточняват от "Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ.

Дружеството ще оперира в сегмента на недвижимите имоти, който традиционно е силен сектор за българската икономика (над 8% от БВП за 2016 г.), особено в години на икономически подем. Изминалата година беше на пръв поглед доста динамична за пазара на бизнес имоти основно в сегмента на търговските площи където някои от най-големите търговски центрове смениха собствеността си. Тази активност привлича все повече инвеститори на пазара и поражда конкуренция, което би могло да доведе до повишаване на цените на имотите. От друга страна, става все по трудно навлизането на нови играчи като емитента, тъй като намирането на изгодни имоти за инвестиции, които имат потенциал за реализиране на добра доходност в бъдеще стават все по-ограничени.

Дружествата със специална инвестиционна цел са задължени да разпределят минимум 90% от печалбата за годината под формата на дивидент по смисъла на чл.10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във