Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Българска холдингова компания АД е изпратила миналата година с нетна консолидирана печалба от 6 млн. лв, показва предаденият на БФБ-София отчет на дружеството. За сравнение, година по-рано тя е била 593 хил. лева. Комисията за финансов надзор разреши на инвестиционното дружество от отворен тип КД Пеликан да инвестира до 10% от активите си във всяко едно от дружествата Индустриален холдинг България, Доверие Обединен Холдинг и Албена, стига тези инвестиции да не надвишават общо 20% от активите му. Акционерите на Синергон холдинг гласуваха да няма увеличение на капитала на дружеството от 10.5 млн. лв. на 21 млн. лв. на общо събрание, което се проведе на 23 февруари. Комисията за финансов надзор издаде разрешение на Елана високодоходен фонд да извършва дейност като инвестиционно дружество от отворен тип. То ще инвестира до 80% от активите си в български акции и е с предполагаема доходност за 2005 г. между 20 и 40 процента. Уставният капитал на дружеството към момента е 505 хил. лв., а номиналът на една акция е 100 лева. След потвърждаване на проспекта за публично предлагане на акции фондът ще започне дейността по емитиране и обратно изкупуване на собствени акции.Индустриален Холдинг България е придобил 11.5% от капитала на Булярд АД, с което участието му в дружеството достига до 36.5 процента. Булярд е собственик на 75% от капитала на Булярд корабостроителна индустрия, което от своя страна управлява активите на Варненска корабостроителница.ЗММ - България Холдинг, което притежава 75.67% от капитала на троянското дружество Машстрой, е предложило на останалите му акционери да изкупи книжата им на цена от 4 лв. едната. Инвестиционният посредник, избран да осъществи търговото предложение, е Авал Ин. Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение към предложението. Инвестиционният посредник Юнити инвест 99 бе допуснат отново до борсовата търговия. Той бе временно отстранен от нея с решение на съвета на директорите на БФБ-София на 14 януари. Членството на инвестиционния посредник Екс Пит И Ко на БФБ-София пък бе прекратено окончателно. Депутатът от НДСВ Димитър Пейчев е купил 5% от капитала на Асеновград БТ чрез сделка на фондовата борса. Продавач е Северкооп Гъмза Холдинг АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във