Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИТЕ НАМАЛЯВАТ, ЛИХВИТЕ СЕ СНИШАВАТ

Левовите наличности на търговските ни банки, поддържани в сметките им в БНБ, отбелязаха значителен спад през изминалата работна седмица. От близо 1 млрд. лв., колкото те бяха през предишния период, те се стопиха с 200 млн. лв. и достигнаха 800 млн. лева. При други обстоятелства осезателното свиване на левовата ликвидност в банковата система, на каквото станахме свидетели, би трябвало да доведе до повишаване на лихевните проценти на междубанковия паричен пазар. Това не се случи само защото дилърите вече бяха акумулирали големи излишъци до 3 февруари - датата, до която търговските банки трябваше да приключат с поредното ежемесечно регулиране на минималните задължителни резерви, които всяка от тях трябва да поддържа по левовите и валутните си сметки в Централната банка. Единствено и само благодарение на тях лихвите не само че не отбелязаха логичното повишаване, но дори напротив - беше регистрирана дълга серия от последователни спадове. Така например ЛЕОНИЯ (индексът за измерване на лихвените проценти по сключените и реализирани на междубанковия паричен пазар еднодневни необезпечени депозитни сделки) успя да достигне своя пик от 2.01% на 25 януари. Основна причина за това бяха огромните и малко позакъснели и (поради което и непредвидени) плащания на ДДС от големите данъкоплатци. След това обаче той плавно се снижи до 1.91%, каквото беше нивото му на 2 февруари. Нека да си припомним, че през първия работен ден за годината (3 януари) индексът стартира от сравнително ниското ниво - 1.43%, след което в резултат на засилващото се търсене на свеж заемен левов ресурс успя да достигне споменатия вече връх. От началото на годината среднодневните изтъргувани обеми само за сделките с овърнайт депозити достигнаха сравнително високите стойности от 150 млн. лева. Те много ясно подсказват за голямата активност на паричния пазар. Българска народна банка обяви, че средното ниво на индекса ЛЕОНИЯ за януари е 1.89 процента. Всъщност това е и новото ниво на Основния лихвен процент. От 1 февруари нататък за ОЛП се приема средната за предишния календарен месец стойност на индекса. Той ще се определя и обявява на ИНТЕРНЕТ-страницата на БНБ на всяко първо число от месеца, след което ще бъде обнародвано в Държавен вестник. От началото на месеца до 17 февруари банките ще получат чрез относително равномерни траншове сумата от 300 млн. лв., предназначена за изплащане на пенсии. В същото време общините получават траншовете, които им дължи хазната. Ето защо през следващата работна седмица очаквам левовата ликвидност в банковата система да се запази все така отлична, а лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки да са на умерените нива от около 1.9% на годишна база. Те са по-ниски от тези, прилагани по сделките с ресурса в евро на международните финансови пазари, където за срок до една седмица еврото се пласира при нива от 2 до 2.05 процента.Търговията с държавни ценни книжа на вторичния междубанков пазар беше повече от вяла. Бяха изтъргувани оскъдни обеми от емисии с остатъчни срокове от 3.5 и 4.5 години до падежа на нива съответно от 3.4 и 3.6% годишна възвръщаемост. При по-дългосрочните емисии бе постигната годишна доходност от 3.74% книжа с падеж след шест години и 3.98% за тези с остатък от седем години.През февруари Миинстерството на финансите е предвидило да пласира на първичния пазар на държавни ценни книжа едва 40 млн. лв. номинална стойност. Те ще се поделят между две емисии. Едната от тях е петгодишна с номинал 25 млн. лв., които ще се разиграят на аукцион, организиран от БНБ на 14 февруари. Оставащите 15 млн. лв. пък ще се пласират на 21 февруари под формата на тримесечни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във