Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СЕ ПОВИШАВАТ

Лихвените проценти на междубанковия паричен пазар се повишиха през изминалата седмица поради масираното пренасочване на левови средства към единната бюджетна сметка, поддържана единствено в БНБ. Ежемесечното издължаване на акцизи, на ДДС, както и данък печалба и данък общини, беше основната причина за тази миграция на левовете. Левовите наличности на банките, поддържани по сметки в БНБ, достигнаха през първата седмица от годината 1.3 млрд. лева. Тази сума се понижи с близо половин милиард и достигна 850 млн. лв. в началото на тази седмица в резултат на превеждането на държавните вземания. Това оказа съществено влияние върху лихвените равнища на междубанковия паричен пазар, към който банковите институции се насочват при необходимост от пласиране на свободни левови наличности или от свеж левов ресурс. Преди седмица заради значителния превес на предлагането над търсенето на левове еднодневните депозитни сделки се договаряха при 1.85%, а през тази те вече се търгуваха при 2% на годишна база. След като свободните левови наличности намаляха драстично, тенденцията се обърна и нарасна търсенето на свежи пари. Среднодневните обороти от 170 млн. лв. ясно подсказваха за липсата на каквито и да е сътресения на пазара и по-скоро подчертаваха предвидимостта на пазарните фактори и адекватното им използване. Лихвените нива по едноседмичните депозити достигнаха 2.2% , а тези по едномесечните и до 2.5% на годишна база. През следващите пет работни дни не се очаква нов приток на свеж левов ресурс на хазната към банките, както и обратно. Вследствие на това оборотите на пазара ще се запазят, но лихвените равнища ще бъдат лабилни заради предстоящото приключване на 3 февруари на поредния едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви.Вторичният пазар на държавни ценни книжа не успя да изненада с нищо в периода от 17 до 21 януари. Държавните облигации с 2.5 години остатъчен срок до падежа се търгуваха при 3.3% годишна доходност. Тези, чийто падеж настъпва след пет години, пък се договаряха в диапазона от 3.6 до 3.9% годишна възвръщаемост. При 4.07% годишен доход се търсеха ценни със срок до падежа от 8.5 години. Сделки с книжата от новата десетгодишна емисия не бяха регистрирани при характера на нашия пазар, където основни участници са крайните купувачи. Обикновено това са банкови и небанкови финансови институции, които се сдобиват с ценните книжа с чисто инвестиционна цел, но по една или друга причина са предпочели да ги задържат до падежа. На 24 януари Министерството на финансите ще предложи на инвеститорите в ДЦК възможността да се сдобият с краткосрочни държавни съкровищни бонове на аукцион, организиран от БНБ. На него ще се продават тримесечни книжа с общ номинал от 20 млн. лева. Той е по-голям от предварително обявения в емисионния календар на финансовото ведомство обем от 12 млн. лева.Нека да припомня, че в края на всеки месец през 2004-а се продаваха тримесечни книжа с 12 млн. лв. обща номинална стойност, като съгласно приетата от Централната банка методика достигнатата от продажбата им средна годишна доходност автоматично се приемаше за Основен лихвен процент. Сега за последен път неговата стойност ще се приеме по този начин, но тя ще е валидна само до 1 февруари. Тогава за такава ще се определи средната аритметична стойност на LEONIA. Това е лихвен процент по реално сключените и изпълнени еднодневни депозитни сделки на междубанковия паричен пазар. За дните от началото на месеца неговата средна стойност е 1.82 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във