Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИ ИМА, ДЕЙСТВАЙТЕ!

Пари има предостатъчно в българската банкова система. Това обаче постави на изпитание уменията на дилърите да ги инвестират в достатъчно както краткосрочни, така и сигурни и доходоносни инструменти. Оказа се, че това на практика не е много лесна задача. Ежедневните левови наличности по сметки на търговските банки в БНБ гравитираха около 1.1 млрд. лева. Сумата е предостатъчна както за осигуряване на всички междубанкови разплащания, така и за безпроблемно изпълнение на изискванията на Централната банка за поддържане на минималните задължителни резерви. Междубанковите депозитни сделки останаха един от основните бързоликвидни инструменти. Оборотите на този пазар много бързо набираха скорост. След като през последния работен ден на предишната седмица те бяха едва 140 млн. лв., в края на сегашния период достигнаха 200 млн. лева. В средата на седмицата една от мощните банки излезе на пазара с голямо търсене и успя да заеме близо 60% пазарен дял. Това беше основната причина за повишаване на оборота. Въпреки това предлагането на левов ресурс беше огромно, срещу което нямаше адекватно насрещно търсене. Това беше и основната причина лихвените проценти да се задържат на сравнително ниските равнища от 1.82% на годишна база. До края на седмицата юридическите лица трябваше да платят акцизите, ДДС, както и данъка върху печалбата и към общините. По тези пера от системата нетно излизат около 300 млн. лв., но през този данъчен период имаше и достатъчно насрещни преводи от хазната към банковата система, с помощта на които беше установено равновесие. Левовата наличност в системата през целия едноседмичен период от време беше отлична. Едноседмичните срокове се договаряха в диапазон от 1.85 до 2.05%, а едномесечните лихвени нива се простряха от 2.1 до 2.6 годишен лихвен процент. През следващата седмица не очаквам каквито и да било сътресения на пазара. Търговските банки ще продължават да се радват на отличната левова ликвидност, лихвените проценти ще са задържат все още на относително ниските си нива от 1.8% на годишна база. Министерството на финансите успя да посипе сол в раната, като пусна на предварително обявения от БНБ за 10 януари аукцион за продажбата на десетгодишна емисия книжа едва половината от огласените в емисионния си календар за ДЦК 50 млн. лв. номинална стойност. Всички, които инвестират във вътрешния държавен дълг на България останаха, меко казано, учудени, защото този факт ги постави пред нова дилема - какво да правят със свободните си левове. Натискът върху цената беше огромен, защото за придобиването им се състезаваха поръчки за над 130 млн. лева. Годишният лихвен процент, при който ще се олихвява номиналът на държавните съкровищни облигации, е 4.25%, начисляваните лихви ще се изплащат два пъти годишно. Достигнатата среднопретеглена цена се установи на 100.68 лв. за 100 лв. номинал и осигурява 4.17% годишна доходност от инвестицията. На вторичния пазар на ДЦК се сключиха сделки с книжа с остатъчен срок до падежа от 2.5 години при 3.22% доходност. Пет- и шестгодишните книжа пък вървяха съответно при 3.6 и 3.9 процента. ДЦК със седемгодишен срок до падежа се търгуваха при 4.05%, а десетгодишните - на нива от 4.05 до 4.2 процента. Следващият аукцион за продажбата на държавни книжа на първичния пазар е насрочен от Централната банка за 24 януари. На него Министерството на финансите е предвидило продажбата на тримесечни държавни съкровищни бонове с номинална стойност 12 млн. лева. Това всъщност е и последната емисия тримесечни книжа, на която достигнатата средна проста годишна доходност автоматично ще се вземе за основен лихвен процент. От 1 февруари за такъв ще бъде обявена средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИЯ (LEONIA), Lev OverNight Index Average, справочен индекс на сключените сделки с еднодневни депозити на междубанковия паричен пазар за работните дни от предходния календарен месец. В момента ОЛП е 2.37%, а за първите осем работни дни средната стойност на ЛЕОНИЯ е 1.78 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във