Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ОСТАВАТ НИСКИ

Лихвените нива, на които през изминалата седмица се договаряха депозитните сделки на междубанковия паричен пазар, се задържаха на завоюваните вече ниски равнища от порядъка на 1.85% на годишна база. Среднодневните левови наличности, на които банковата общност можеше да разчита (по сметките на банките в Българска народна банка), достигнаха 650 млн. лева. Те са със 100 млн. лв. повече спрямо изминалия едноседмичен период. Това беше и основната причина понижените лихвените проценти да удържат позиции. Предлагането на левов ресурс на междубанковия пазар определено имаше значителен превес над търсенето. През първия работен ден оборотите бяха едва 97 млн. лв. и с нищо не подсказваха, че във вторник (30 ноември) те ще се повишат до немислимите доскоро 297 млн. лева. Интересен е фактът, че именно тогава в банките влязоха близо 200 млн. лв. държавни пари, които още на следващия ден отново се озоваха по единната сметка в Централната банка. Всъщност високата активност засегна само еднодневните депозитни сделки, които заеха 98% от обема на всички договорени трансфери през този ден. През първите три дни на декември (в който завърши поредният едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви) банките получиха над 100 млн. лв., предназначени за изплащане на пенсии. Общата предвидена сума за пенсии с включените в нея коледни добавки сега е 400 млн. лева. Остатъкът от парите ще бъде преведен през следващата седмица. Също така се очаква Министерството на финансите да разпредели през сегашния месец и около 500 млн. лв. от натрупания през годината бюджетен излишък. Така левовите авоари на банковата система ще се увеличат значително. В същото време от 6 декември минимални задължителни резерви, които банките трябва да заделят и да поддържат по сметки в БНБ, се увеличават с над 200 млн. лева. В резултат на предприетата мярка се очаква кредитната експанзия на търговските банки да се охлади и темповете на раздаване на кредити да спаднат. От казаното дотук може да се предположи, че и през следващата седмица банките със сигурност ще разполагат с достатъчно левови средства по сметки в Централната банка. Вследствие на това лихвените проценти по овърнайт сделките ще продължат да са по-ниски от 2.05% на годишна база - ниво, на което се договарят депозитите в евро на международните финансови пазари. И през изминалата седмица вторичният пазар на държавни ценни книжа не успя да излезе от обхваналата го летаргия. Точно две от общо близо 30 емисии ДЦК в оборот привличаха интереса на дилърите и около тях се разгоряха и страстите. С едната от тях с падеж юли 2009 г. сделки се договаряха при годишна доходност от 4.7 процента. Тази с падеж януари 2013 г. пък се търгуваше в широките граници от 4.5 до 4.9% годишна възвръщаемост. На 7 декември БНБ ще проведе аукцион за продажбата на последните 20 млн. лв. номинал от емисия ценни книжа от отворен тип, чието общо количество ще достигне 80 млн. лв. и ще бъде затворена. Държавните съкровищни облигации са с оригинална срочност седем години, като първите 20 млн. лв. от тях се пласираха в началото на февруари. Лихвеният процент, при който се олихвява номиналът е 4.75% на годишна база. До края на годината е предвидено още да се продадат книжа с общ номинал 52 млн. лева. По 20 млн. лв. са заделени за едногодишна и за петгодишна емисия, а 12 млн. лв. - за тримесечни съкровищни бонове. От началото на следващата година за основен лихвен процент ще се приема LEONIA - индекс за лихвените проценти по еднодневните левови депозитни сделки на междубанковия паричен пазар. Дотогава като такъв все още ще се приема достигнатата средна годишна доходност от продажбата на тримесечни безлихвени ДЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във