Банкеръ Weekly

Пари и пазари

емисии и емитенти

Комисията за финансов надзор (КФН) не наложи окончателна забрана за реализиране на коригираното търгово предложение на Индустриален Холдинг България АД, гр. София, и Юнион турс ООД, гр. София, за придобиване на акциите на Дунав турс АД, гр. Русе, от миноритарните акционери. Инвестиционен посредник е Авал Ин АД. Търговата цена в коригираното търгово предложение за акции на Дунав турс е 11 лв. за всяка. В първоначалния вариант на търговото предложение цената беше 10 лв. за акция. Комисията за финансов надзор (КФН) наложи принудителна административна мярка спрямо Българска роза Севтополис АД, гр. Казанлък, като постанови дружеството да не предприема действия по изпълнение на приетото решение на общото събрание от 16 юли 2004 година. То оправомощава изпълнителните директори на дружеството с решение на надзорния съвет да извършват разпоредителни действия с дълготрайни активи на Българска роза по смисъла на чл. 114 от ЗППЦК. Комисията за финансов надзор е отказала на искането на Колос-1 да получи лиценз като акционерно дружество със специална инвестиционна цел и да бъде потвърден проспектът му за първично публично предлагане на акциите му. Основанието е, че трябва да се изчака решението на Върховния административен съд (ВАС) по обжалвания отказ на Комисията да издаде лиценз и да потвърди проспекта на същото акционерно дружество през месец май тази година. КФН е върнала за корекции заявление за издаване на лиценз и потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на Бенчмарк фонд имоти АДСИЦ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във