Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Eмисии и емитенти

Етропал АД пуска корпоративни облигации за 750 000 евро, разпределени в 75 облигации, показва публичният регистър на Комисията за финансов надзор. Облигациите са обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми с номинална стойност 10 хил. евро всяка. Емисионната стойност на облигациите е 10,257 евро, а срокът на падежа им е три години. Те ще носят доход от 10 процента.С решение на Комисията за финансов надзор на неофициалния пазар на фондовата борса бе вписана последваща емисия ценни книжа, издадени от Булвеста холдинг АД - София. Размерът на увеличението на емисията е 119 703 лв., а размерът на емисията преди увеличението е 600 000 лв. С това общият брой на акциите на Булвеста холдинг, търгувани на фондовата борса, става 719 703. Номиналът на всяка е 1 лев.Комисията за финансов надзор издаде окончателна забрана за публикуване на търгово предложение на SB Holding GmbH-Германия за закупуване на акции от останалите акционери на Бентонит АД - Кърджали. Забраната бе наложена, след като предложителят на два пъти увеличи офертата - последната беше 23.98 лв. за акция. Предложението беше за 30 296 ценни книги (или 2.97% от капитала).

Facebook logo
Бъдете с нас и във