Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Емисията от 1.4 млн. акции с номинал от 10 лв. всяка на ЗПАД Булстрад бе регистрирана на Неофициален пазар на акции на фондовата борса.Германското дружество Ес енд Би Холдинг коригира търговото си предложение към дребните акционери на кърджалийското дружество Бентонит. Немците увеличиха от 19 на 23.98 лв. цената, на която предлагат да изкупят техните акции. В момента чуждестранните инвеститори притежават 97.03% от капитала на Бентонит. Комисията за финансов надзор все още не е одобрила предложението.Дружеството Мериголд Уърлдуайд Дивелъпмънт, регистрирано на Вирджинските острови, е купило 30.78% от капитала на ловешката компания Балкан. След сделката неговото дялово участие е достигнало 40.34 процента. Плевенското дружество Рубин е купило 59.42% от капитала на Велина АД - Велинград, като по този начин е увеличило дела си в него до 69.61 процента. Продавачът на мажоритарния пакет е Юрий Ангелов. Комисията за финансов надзор вписа в публичния регистър емисията от 119 703 обикновени акции на Булвеста Холдинг. Книжата са с номинална стойност от 1 лев. Проспектът за публично предлагане на непривилегировани акции с право на един глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял и право на обратно изкупуване, издадени от инвестиционно дружество от отворен тип Капман Капитал АД, бе одобрен от Комисията за финансов надзор. Емисията бе вписана в публичния регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във