Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Велинградското дружество Велина стана публично на 7 юли. Тогава Комисията за финансов надзор одобри неговия проспект за вторично публично предлагане на 510 хил. поименни акции с номинал от 1 лев. КД Пеликан получи лиценз да извършва дейност като дружество от отворен тип. То ще инвестира в ценни книжа. Комисията за финансов надзор прие Наредбата за реда и условията за извършване на маржин покупки, къси продажби и заемане на ценни книжа.Проучване и добив на нефт и газ получи разрешение да придобие пряко повече от 10% от капитала на Метрик АД. Дружествата Инструменти и изделия и Кюстендилски плод трябва да предадат в срок от седем дни в Комисията за финансов надзор отчетите си за първото тримесечие на тази година. Ведомството задължи още шест дружества да представят миналогодишните си отчети. Подписката за записване на конвертируемите облигации, издадени от Индустриален Холдинг България, приключи успешно на 2 юли. Пласирани са 5.25 млн. облигации на стойност от 5.25 млн. лева. Турист тръст ЕООД е купило 18% от капитала на софийската компания Интертравъл сървис чрез сделка на фондовата борса и вече владее 31.56% от капитала й.Юро Консулт ЕООД е продало дела си от 6.88% от капитала на Гранд хотел Варна чрез сделка на фондовата борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във