Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ОСТАВАТ ВИСОКИ

През изминалата седмица лихвените проценти по еднодневните депозитни сделки, сключвани на междубанковия паричен пазар, останаха на сравнително високите нива от около 1.7% на годишна база.Първият ден от периода банките приключиха с общи наличности по сметки при Централната банка в размер на 380 млн. лв., след като точно една седмица по-рано, на 9 февруари, разполагаха с 610 млн. лева. Нека си припомним, че между 10 и 15 февруари юридическите лица преведоха дължимите данъци към бюджета. В резултат авоарите в банковата система се стопиха с 230 млн. лева. Наличните суми бяха достатъчни за осигуряването на междубанковите разплащания, но, както и в предишния брой, предупредих, те не достигнаха за безпроблемното регулиране на минималните задължителни резерви. Тези участници на пазара, които имаха възможност да запълнят така създалия се дефицит при БНБ, побързаха да го компенсират с валута. Въпреки това търсенето на левов ресурс взе лек превес над предлагането, в резултат на което и лихвените проценти, при които се договаряха сделките, отбелязаха повишение спрямо предишния едноседмичен период. В понеделник (16 февруари) оборотът на пазара се покачи до 140 млн. лв. срещу 110 млн. лв., регистрирани в петък (13 февруари). Лихвените проценти, при които сега се сключваха овърнайт депозитите, достигнаха 1.75%, а през предишния работен ден те бяха едва 0.9% на годишна база. През следващите дни оборотите плавно се понижаваха и достигнаха 100 млн. лв. при непроменени лихви по най-търгуваните еднодневни депозити. Явно темпът на намаляване на предлагането на свободен левов ресурс съответстваше на спадането на неговото търсене, при което намереният баланс на пазара се запази почти през цялата седмица. Едноседмичните периоди се договаряха при около 2.3% на годишна база. През следващите пет работни дни, които са последни за месеца, не очаквам каквито и да е изненади. Големите и очаквани преводи от и към хазната вече са минало. Придобиването на държавни ценни книжа на първичен пазар, което е свързано отново с разходи на левове за банките, също вече е факт. Ето защо банковата общност ще съумее с наличните 350 млн. лв. безпроблемно да осъществи всички междубанкови разплащания, както и успешно да приключи поредния едномесечен период за поддържане на минималните резерви, който изтича на 3 март. На 16 февруари Българска народна банка проведе аукцион за продажбата на част от емисия лихвоносни държавни съкровищни облигации. Общият й обем ще трябва да достигне 100 млн. лв. номинална стойност, като сега се предложиха 20 млн. лв. от тях. Книжата са тригодишни и се олихвяват с осреднения тримесечен SOFIBOR, действащ в продължение на 20 работни дни преди началото на лихвения период. Действителният процент за първото лихвено плащане вече е определен и е 3.303 процента. Интересното е, че лихвите ще се изплащат на всеки три месеца, а не както е приетата досега практика - на всеки шест месеца. Участие в наддаването взеха 22-ма първични дилъри от общо 26, които са одобрени като такива през първото полугодие на настоящата година. Подадените от тях поръчки за участие достигнаха 94 млн. лв., което е почти пет пъти повече от предложеното количество. Средната продажна цена на одобрените поръчки се установи на 99.76 лв. за 100 лв. номинал. По поръчка на Министерството на финансите на 23 февруари БНБ ще проведе аукцион за продажбата на краткосрочни държавни съкровищни бонове. Книжата ще се безлихвени със срок до падежа три месеца. Общото количество на емисията ще е в размер на 12 млн. лв. номинална стойност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във