Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ОСТАВАТ НИСКИ

Лихвените проценти на междубанковия паричен пазар остават ниски, а в сметките на търговските ни банки при БНБ има достатъчно левови авоари. През цялата работна седмица банките разполагаха с около 350 млн. лв., с които безпроблемно обезпечаваха както междубанковите левови разплащания, поддържаха на изискваното равнище и минималните задължителни резерви (те трябва да са равни или по-големи от равностойността на 8% от привлечените от банките средства). Наличностите във валута в сметките на гражданите и фирмите могат да се обезпечават във валута и в левове, докато резервите върху левовите привлечени средства се поддържат само в левове. В момента салдата по валутните сметки на търговските ни банки в БНБ са достатъчно големи, за да обезпечават изцяло изискваните резерви върху валутната част на пасива им. Този факт им дава възможност с левовите си наличности по сметки при БНБ да обезпечават само левовата част на привлечените средства, които са около 5 млрд. лева. За техните резерви в Централната банка след приспадане на касовите левови наличности са необходими около 300 млн. лева. Ето защо в момента всеки лев над тази сума е излишен и се предлага на междубанковия паричен пазар. Предлагането на левов ресурс, колкото и скромно да беше, все пак превишаваше търсенето, което беше свито до срамежливите 30 млн. лева. В резултат на това овърнайт депозитните и репо сделките се договаряха при нива под 1% на годишна база. Пазарът беше много тънък, защото всяко ново търсене на заемен левов ресурс можеше да раздвижи лихвите в посока нагоре. Ресурс за срок от една седмица се договаряше срещу около 2.3%, а за месец - при 3% на годишна база. През следващия едноседмичен период не очаквам да настъпят съществени промени в левовите наличности в банковата ни система. Поради това лихвените проценти по най-търгувания - еднодневния период, ще се задържат под 1 процент. В понеделник (26 май) Българска народна банка ще проведе аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни ценни книжа с номинална стойност 12 млн. лева. Плащането на закупените количества ще се осъществи два дни по-късно, когато по сметки на първичните дилъри при БНБ вече ще са постъпили 12 млн. лв. от падежа на закупените през месец февруари също тримесечни ДЦК. Достигнатата средна годишна доходност при продажбата на книжа с такава срочност в края на месец април беше 2.95 процента. Вторичният пазар на държавни ценни книжа, емитирани от българското правителство, беше повлиян от информацията, огласена в четвъртък, че е повишен кредитният рейтинг на страната. Рейтинговата агенция StandardPoor's повиши оценките си за страната. В резултат на намаляване на държавния дълг, подобряване на ликвидността на страната и на трайната увереност в правилността на поддържаната от правителството фискална политика дългосрочният ни кредитен рейтинг в чуждестранна валута се променя от ВВ положителна перспектива на ВВ+ стабилна перспектива. Дългосрочният рейтинг в местна валута се повиши от ВВ+/В положителна перспектива на ВВВ-/А-3 стабилна перспектива. Минути след това съобщение емисиите, деноминирани в евро и търгувани на международните финансови пазари, поскъпнаха. Доходността, при която се търгуват книжата с падеж януари 2013 г., в резултат на повишаване на цената се понижи от 6.14 на 5.93 процента. Цената на търгуваната на вътрешния ни пазар емисия в евро с падеж май 2010 г. се повиши от 100.75 до 101.50 евро за 100 евро номинал. Поскъпнаха и ЗУНК-облигациите ни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във