Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Евро-Финанс АД беше избран от Агенцията за приватизация да посредничи при продажбата чрез публично предлагане на държавните дялове на 9-те дружества, включени в пул Елкабел. Те ще се пласират срещу компенсаторни инструменти. Агенцията за приватизация одобри двустранно парафирания проект за инвестиционно посредничество за продажба чрез публично предлагане на акции от пул Българска роза. Посредникът е Юг Маркет АД, а миноритарните пакети от 8-те предприятия от тази група ще се продават срещу компенсаторни инструменти. Агенцията за приватизация обяви търг с явно наддаване за продажбата на ВЕЦ Сини вир, който е обособена част от капитала на НЕК ЕАД, София. Началната тръжна цена е 150 хил. лева. Държавната комисия по ценни книжа взе решение на редовното си заседание на 11 декември да бъде вписана в регистъра последваща емисия ценни книжа на Свилоза АД, Свищов. Емисията е в размер на 5 548 275 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лв. всяка. Ще бъде вписана и емисия ценни книжа на Ален мак АД в размер на 4 609 026 акции. Те са обикновени безналични поименни и с право на глас и с номинална стойност от 1 лев. Държавната комисия за ценни книжа задължи управителните органи на 35 дружества в срок от пет дни да назначат по трудов договор директор за връзка с инвеститорите. Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във