Банкеръ Daily

Общество и политика

Вкарват ВИП-политиците в списък, пращат го в ЕК

Видните политически личности, които заемат различни длъжности в държавното управление, ще бъдат вкарвани в списък, който ще се предоставя на Европейската комисия. Това предвижда законопроектът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, публикуван днес в портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Предлага се нов нов чл. 36а в действащия сега норматив за прането на пари, според който ще се съставя споменатия списък. Освен това се задължават държавните и местните органи, институциите и ведомствата, в които политиците заемат съответните длъжности, да предоставят в срок необходимата за списъка информация на дирекция „Финансово разузнаване“ в Държавна агенция „Национална  сигурност“. Аналогично задължение ще бъде въведено и за международните организации с централи на територията на България, където се заемат длъжности, попадащи в обхвата на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В обсега на същия закон вече ще влизат и лицата, които съхраняват, търгуват или действат като посредници в сделки с произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони и когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза или надвишава 10 000 евро, или тяхната равностойност в друга валута. Това се отнася и за лицата, занимаващи се с такава дейност, включително и когато тя се извършва от художествени галерии и аукционни къщи и стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза, или надвишава 10 000 евро.

Предвижда се също така мерките срещу прането на пари да обхванат и хората, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.

В чл. 18 от сега действащия закон ще бъде въведена забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име. Ще има и нови по-ниски прагове за прилагане на мерките за комплексна проверка на издателите на електронни пари и техните представители.

С нови ал. 7 и 8 в чл. 63 пък се въвежда изискването на Директивата за формулиране на изрично задължение за действителните собственици - физически лица, да предоставят на учредените на територията на България юридически лица и други правни образувания цялата информация, необходима, за изпълнение на задълженията им по заявяване на вписване. В проектозакона се посочва, че подобно задължение е насочено към създаването на допълнителни гаранции за способността на юридическите лица и други правни образувания да изпълнят задълженията си за заявяване за висване на информация за своите действителни собственици.

Новите изисквания на Директивата за обхвата на данните, които националните компетентни органи следва да поддържат за целите на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, се транспонират чрез създаването на нови точки в ал. 2 на чл. 71 от действащия в момента закон. 

Въвежда се и изискване за осигуряване оперативна съвместимост на регистрите, съдържащи данни за действителните собственици на юридическите лица и други правни образувания.

Всичко това е в съответствие с последните изменения на законодателството на Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във