Банкеръ Daily

Общество и политика

Проект ще подобрява състоянието на местообитанията в природен парк „Златни пясъци“

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и директорът на Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“ Даринка Сарова подписаха договор за подобряване природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата „Натура 2000“, които попадат в парка.  Общата инвестиция е 107 хил. лв. и е осигурена от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

С изпълнението на проекта ще се извършат дейности за опазване на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) и Дългоух нощник (Myotis bechsteinii). Ще се подобри състоянието на приоритетни видове птици, предмет на опазване в защитена зона “Батова”. В обхвата на проекта е подобряване природозащитното състояние на Крайречни смесени гори, Панонски гори, Естествени еутрофни езера и др.

Общо 32 вида и 4 местообитания ще бъдат подкрепени с цел възстановяване и поддържане на благоприятен природозащитен статус. Проектът предвижда дейности за повишаване информираността на посетителите на Природен парк „Златни пясъци“ за консервационно значимите местообитания, растителните и животински видове.

Природен парк Златни пясъци е най-малкият (13,2 кв.км) от 11-те природни паркове в страната. Намира се на 17 км североизточно от гр. Варна. Разположен е успоредно на морския бряг и обгражда едноименния курортен комплекс. Дължината на парка е 9,2 км, а средната ширина 1,2 км. Най-високият връх е Чиплак тепе – 269 м, а средната надморска височина е 110 м. На север парка граничи със с. Кранево, на запад със селскостопански земи, на изток с шосето Варна – Кранево, а на юг със земи от горския и селскостопански фонд. 

Идеята за създаване на парк е документирана още през 1915 г. Но тя се превръща в реалност на 3 февруари 1943 година, когато с постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти част от Държавната гора “Хачука” на площ от 2,4 кв. км е обявена за Народен парк Златни пясъци – вторият обявен в страната след Народен парк (днес природен парк) Витоша (1934 г.). Целта при създаването на парка е запазване и защита на ценни растителни и животински съобщества и характерни ландшафти.

Когато през 1943 г. е обявен НП Златни пясъци, никой не е предполагал, че именно там след 13 г. ще започне изграждането на един от най-големите ни морски курорти. Курортен комплекс Златни пясъци не само се разполага върху тогавашния народен парк, но и взема името му.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във