Банкеръ Daily

Общество и политика

Поправят "поправките" в Търговския закон

Управляващото мнозинство прави спешен опит да замаже гафа с поправките в Търговския закон, които практически блокираха прехвърлянето на дялове от фирми и цели предприятия.

След като в края на миналата година в закона бе записано, че предприятие, в което има наети работници или служители, "може да се прехвърли само след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения, с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието", вписванията в Търговския регистър на този вид сделки на практика спря. Защото депутатите не бяха предвидили кое ведомство трябва да издава документа, с който да се удостовери липсата на задължения към работниците.

Заради този пропуск длъжностните лица по вписванията започнаха масово да отказват да регистрират фирмените сделки. Дружествата заляха съдилищата с купища жалби срещу отказите. А работодателските организации възроптаха. "Последните промени в Търговския закон са ярък пример за законотворчество под натиск и демонстрират нагледно какви са последствията от изменения в законодателството без пълноценна и обективна оценка на въздействието и без отчитане на позициите на заинтересованите страни. Припомняме, че в хода на обсъждането на промените в ТЗ работодателските организации ясно изразиха негативните си позиции, но народните представители не ги взеха под внимание, а се поддадоха на популистката аргументация от страна на омбудсмана Мая Манолова и синдикален натиск", написаха от Асоциацията на организациите на българските работодатели в нарочна декларация до Министерския съвет и Народното събрание.

Междувременно съдилищата започнаха масово да се произнасят в полза на бизнеса, тоест, че отказите да се впишат сделките са незаконни, тъй като търговците не могат да търпят загуби заради безхаберието на държавата и нейните органи.

Депутатите също се раздвижиха.  И така - между първо и второ четене на проекта за изменение на Закона за пазарите на финансови инструменти изневиделица се появиха и няколко нови норми, чиято цел е да се направи "поправка на поправката" в Търговския закон. Те трябва да влязат в сила от следващата седмица.

Прие се вписването на прехвърлителни сделки с предприятия или дялове от дружества да става след представяне от отчуждителя на декларация по образец, че няма "изискуеми и неизплатени задължения" към работниците за три години назад. Образецът на тази декларация ще бъде утвърден от министрите на правосъдието и социалната политика - предполага се веднага след влизането на измененията в сила. Освен това е предвидено, че след подаването на декларациите в Търговския регистър Агенцията по вписванията ще трябва "незабавно" да уведомява Главната инспекция по труда. Съответно инспекцията ще извършва проверка на достоверността на декларациите. Тези с невярно съдържание ще бъдат препращани към прокуратурата.

Със същите преходни и заключителни разпоредби в Закона за финансовите инструменти се коригира и още една поправка в Търговския закон, която бе въведена едва преди два месеца. Занапред синдиците на фирмите в производство по несъстоятелност ще вписват служебно в списъците на приетите вземания всички неплатени задължения към работниците, а не само тези, възникнали от "трудово правоотношение с длъжника до шест месеца преди вписване на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност". Това шестмесечно времево ограничение отпада и  вече всички работници, които заради неплатените си заплати се явяват и кредитори на дружествата си, ще могат да гласуват при приемането на план за тяхната стабилизация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във