Банкеръ Daily

Общество и политика

Обществени поръчки ще се възлагат през е-платформа

Депутатите приеха на първо четене и промени в Закона за обществените поръчки, с които се разписват нормативните правила за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната. С измененията се прецизира кръгът на лицата, които са задължени да декларират лични обстоятелства при участие в поръчки. Кръгът се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите управителни и надзорни органи.

Променени са разпоредбите, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Зконопроектът предвижда текстовете за е-платформата да влязат в сила от началото на 2021 г. 

Народното събрание гласува на първо четене и промени в Закона за защита на класифицираната информация. Измененията са свързани с необходимостта от синхронизиране и адаптиране на българското законодателство с европейската стратегическа рамка и тази на НАТО, от усъвършенстване на законовата уредба, свързана със сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи, използвани за работа с класифицирана информация, както и от допълване на непълноти, регулиращи свързаността между автоматизираните информационни системи за обработка на класифицирана информация с такива за некласифицирана информация, в т.ч. с публични мрежи.

Депутатите приеха на първо четене и промени в Закона за защита на личните данни, с които се разширяват правомощията на Комисията за защита на личните данни. С измененията се увеличават задачите и правомощията на единствения надзорен орган, отговорен за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняването на свободното движение на личните данни в рамките на ЕС.

Предвижда се комисията да има право да разследва, коригира, дава разрешения и становища, както и да поддържа нови публични и непублични регистри. Тя ще бъде и органът, компетентен да акредитира сертифициращи органи в областта на защитата на личните данни.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във