Банкеръ Daily

Общество и политика

Борисов разпореди: Всички препоръки от евродоклада да са изпълнени до 3 месеца

По всяка препоръка искам да има графика на изпълнението – 100 процента, примерно, антикорупционен закон, на 70 процента – втора точка, на 90 – трета точка, на четвърта… Препоръките и срок докога ще стане. Всички препоръки да са изпълнени в следващите 2-3 месеца максимум. Това трябва да се направи, ако не е направено.  Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на обсъждането на отчета за изпълнението на Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, гласи стенограмата от заседанието в Министерски съвет.

Заръката на Борисов бе най-вече към правосъдния министър Цецка Цачева. Той допълни: "Всички оценяват огромните усилия, правилната посока, темповете. Искам да го довършим това". 

Ето пълният текст на стенограмата: 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин министър председател, уважаеми дами и господа министри, с предложения проект на решение на Министерския съвет за одобряване на отчет за изпълнение Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. по Механизма за сътрудничество и оценка се отразяват предприетите действия в областта на съдебната реформа, противодействието на корупцията и организираната престъпност по включените в плана 48 законодателни, организационни и аналитични мерки и действия на институциите за периода януари-ноември 2017 г. Проектът на отчета бе представен и обсъден на заседание на Съвета по актуализираната стратегия.

БОЙКО БОРИСОВ: По всяка препоръка искам да има графика на изпълнението – 100 процента, примерно, антикорупционен закон, на 70 процента – втора точка, на 90 – трета точка, на четвърта… Препоръките и срок докога ще стане. Всички препоръки да са изпълнени в следващите 2-3 месеца максимум. Това трябва да се направи, ако не е направено.

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В табличен план по този начин със сроковете, които са били за изтеклата вече 2017 г., е отчетено направеното.

БОЙКО БОРИСОВ: Всички оценяват огромните усилия, правилната посока, темповете. Искам да го довършим това.

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съобразени са бележките на министрите по този план.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 2

Проект за Постановление за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 3

Проект на Решение за изменение на Решение №343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и определяне на нейния състав

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 4

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 5

Проект на Решение за изпълнение плащанията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата „Гаврилов срещу България“ (жалба №44452/10), „Шехова срещу България“ (жалба №68185/11) и „Делина срещу България“ (жалба №66742/11)

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 6

Проект на Решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок една година за извършване на теренни проучвания и консервация на археологически ценности върху поземлен имот в горска територия – частна собственост, в землището на гр. Девня, община Девня, област Варна

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 7

Проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, за имоти – частна държавна собственост

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 8

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Сметната палата на Република България

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 9

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 10

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 11

Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в 3590-ото заседание на Съвета на Европейския съюз „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, формат „Енергетика“, проведено на 18 декември 2017 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 12

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Кацара“, участък „Кацара-2“, разположено в землищата на с. Катуница, община Садово, и с. Крумово и с. Ягодово, община „Родопи“, област Пловдив, на „Арт Принт“ ЕООД – Пловдив

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 13

Проект на Решение за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена“, участък „Заводски строежи“, община Перник, област Перник

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 14

Доклад относно информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2017 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Горанов.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, информацията е изготвена в изпълнение на разпоредбите на чл. 135 от Закона за публичните финанси и е както следва:

За периода януари-септември 2017 г. брутният вътрешен продукт нарасна в реално изражение с 3,8 на сто, като растежът беше движен основно от вътрешното търсене.

Частното потребление се повиши с 4,7 процента, подкрепено от подобрението в доверието на потребителите и благоприятната динамика на пазара на труда. Разходите на правителството за потребление също се увеличиха. Инвестициите в основния капитал белязаха растеж от 3,7 процента, най-вече по линия на частната инвестиционна активност. Износът за периода нарасна с 4,7 процента, а по-високото вътрешно търсене доведе до ръст на вноса с 6,8 процента.

От началото на 2017 г. до септември броят на заетите по европейската система от сметки се увеличи с 1,6 процента на годишна база, което беше най-високият растеж на показателя в периода от 2014 насам. По-доброто развитие спрямо предходната година беше свързано с нарастването на заетостта в областта на селското стопанство и повишеното търсене на труд в индустрията, докато в сектора на услугите бе наблюдавано забавяне в темпа на разкриване на работни места.

Създаването на заетост в икономиката допринесе за по-нататъшния спад в коефициента на безработица до 6,3 процента, както и за повишаване на коефициента на икономическата активност на населението – 15-64 години до исторически най-висока средногодишна стойност от 71,2 процента за деветмесечието на 2017 г.

Средногодишната инфлация през 2017 г. според хармонизирания индекс на потребителските цени възлезе на 1,2 процента след като бе отрицателна в периода от 2014 до 2016 г. Нарастването на цените беше с 1,8 процента в края на годината като всички основни компоненти на основния индекс с изключение на неенергийните, нехранителни стоки отчетоха поскъпване спрямо декември 2016 г.

Салдото по текущата сметка остана положително като за 10-те месеца на 2017 г. бе регистриран излишък в размер на 2,7 милиарда евро или 5,3 на сто от прогнозния БВП при 5,6 процента БВП година по-рано. Основните параметри по консолидираната фискална програма за 2017, приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма за 2017 г., са в размер на 35 315,2 милиона, което представлява 99,6 на сто от годишните разчети към Закона за бюджета.

Постъпленията в групата на данъчните приходи нарастват номинално с 2 678 милиона или 10 процента спрямо отчетените за 2016 и представляват 83,3 на сто от общите постъпления по консолидираната фискална програма за годината. Неданъчните приходи останаха близки до отчетените предходната година като при постъпленията от помощи се отчита намаление основно заради базов ефект от 2016 г., свързан с възстановени в началото на 2016 г. разходи от Европейската комисия към България, които са извършени в края на 2015, когато беше пикът на плащанията по проектите от предходния програмен период 2007-2013 г.

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, са в размер на 29 581,3 милиона, което представлява 105,5 на сто изпълнение на разчетите към Закона за бюджета за 2017 г. В структурно отношение преизпълнение на годишните разчети се отчита при повече от основните данъци и осигурителните вноски. Неданъчните приходи са в размер на 4 213 милиона, което представлява 88,5 на сто от годишните разчети и нарастват с 63,1 милиона спрямо 2016 г. Постъпленията от помощи и дарения от страната и чужбина, основно помощи от фондовете на Европейския съюз, са в размер на 1 520,7 милиона, което представлява 57,5 на сто от годишния разчет.

Разходите по консолидираната фискална програма за 2017 година, включително вноската на България в общия бюджет на Европейския съюз, са в размер на 34 469,9 милиона, което представлява 93,7% от годишния разчет, като това по-ниско усвояване на разходите спрямо разчетите е свързано основно с по-ниското усвояване на планираните капиталови разходи и трансфери. Очакванията са, че с навлизането на проектите в по-напреднала фаза разходите по сметките за средства от Европейския съюз ще нараснат значително.

В частта на капиталовите разходи не бяха реализирани някои от планираните инвестиционни проекти, свързани с покупка на ново въоръжение за Българската армия, които бяха отложени поради обективни обстоятелства за реализиране през следващите години.

Бюджетното салдо е излишък в размер на 845,2 милиона лева или 0,8% от прогнозния БВП и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 309,1 милиона лева и излишък по европейските средства в размер на 536,1 милиона. За сравнение, в разчетите на Закона за държавния бюджет беше заложен дефицит за годината в размер на 1 милиард 330 милиона, което означава, че спрямо заложените в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с близо 2,2 милиарда лева. Салдото по държавния бюджет е близко до балансирано – дефицит 8,7 милиона лева, като, съпоставено с предходната година, се отчита номинално подобрение с над 1 милиард лева.

Параметрите по държавния дълг също се развиха положително, като през 2017 година в номинално изражение спрямо предходната година размерът на дълга отчита намаление с близо 2,3 милиарда лева – от 25,8 на 23,5 милиарда лева. Това представлява спад в съотношението към БВП с 3,8 процентни пункта, съответно от 27,4 на 23,6.

Фискалният резерв към края на 2017 година възлезе на 10,3 милиарда лева, в това число 9,8 милиарда по депозити и сметки на фискалния резерв в банки и БНБ и половин милиард вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи и аванси.

Силното фискално представяне на България намери отражение в годишните доклади на международните рейтингови агенции, като S&P и Fitch повишиха кредитния рейтинг на страната в края на годината.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за приемане на отчет за изпълнение на дейностите по мерките за преодоляване на демографската криза в Република България от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. към 31 декември 2017 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 16

Проект на Решение за приемане на Актуализирана Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България до 2020 година

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 17

Доклад за приемане на Годишен доклад за дейността на Съвета по европейските въпроси през 2017 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 18

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на управление на имоти, съоръжения и оборудване – публична държавна собственост, на Столична община, област София

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 19

Проект на решение за одобряване на проект на Програма за сътрудничество между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Армения в областта на културата за периода 2018-2020 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 20

Проект на Постановление за приемане на Наредба за радиационна защита

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 21

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на „Холдинг БДЖ“ ЕАД – София

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 22

Доклад за одобряване проект на актуализирано Споразумение между Министерския съвет на Република България и Българската академия на науките

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 23

Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на генерален консул на Република България в Ню Йорк, Съединените американски щати.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

***

БОЙКО БОРИСОВ: Иска ли някой да коментира нещо извън заседанието?

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Само да напомня на всички колеги, понеже вероятно не им е на вниманието постоянно, вероятно само главен секретар и началниците на IT-звената се занимават с тази работа, обаче моята прогноза е, че няма как да се случи без ваше лично участие, напомням на всички, че крайният срок, в който всички администрации трябва да минат на електронен документооборот помежду си, изтича в края на годината и по-специално – месец ноември. И по моя оценка мобилизацията не е достатъчна. Като казвам недостатъчна, имам предвид крайно недостатъчна. В крайна сметка имате немного – осем-девет месеца това да се превърне в реалност. И няма каквато и да било нагласа срокът да се удължава. Така че, пълна мобилизация!

Знам какви са дефицитите и от гледна точка на системи, и от гледна точка на специалисти. При личен ангажимент от ваша страна нещата би трябвало да могат да се решат. От министерствата около една трета в момента участват в електронния документооборот, териториални администрации – една, от областните администрации – под половината, от общините – под половината. Така че, няма да се случи без лично ваше участие. Приемете го за приоритет, защото няма нагласа за удължаване на срока.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Много ясно сме се разбрали и това, че месец-два не ви занимах с темата, не значи, че е отпаднало. Едно от първите три неща, за които сме се разбрали и в коалицията, е електронното управление като най-практическата мярка в борбата с корупцията, с това, което мъчи хората. И не си мислете, че на някой ще се размине. Много ясно сме се разбрали! Така че, не пилейте времето!

Facebook logo
Бъдете с нас и във