Банкеръ Daily

Новини

Светослав Божилов окрупнява земеделския си бизнес

Дружеството на предприемача Светослав Божилов - Вентчър Екуити България АД, което работи в два основни сектора - земеделие и ВЕИ, е закупило на 16 септември още акции от Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ и делът му вече е нараснал от 49.86 до 90.59%, показват данни на Централния депозитар. Продавачът - Биоенергетика ЕООД, пък остава с 2.26% при 43% преди сключването на сделката, която е минала на извънрегулиран пазар при цена от 0.55 лв. за акция, или общо за 6.26 млн. лева. Останалите книжа с право на глас (15.45%) са собственост на други юридически и физически лица.


Основната дейност на Фонд за земеделска земя Мел инвест е закупуване на земеделска земя с цел отдаването й под наем и аренда и уедряването й. Дружеството е учредено в далечната 2006 г. и е едно от първите, получили лиценз за секюритизация на недвижими имоти. В края на 2010 г. ФЗЗ Мел инвест притежава общо 60 530 дка обработваема земя. Инвестиционните му имоти (земеделска земя) са оценени на 23.7 млн. лева. Краткосрочните активи на фонда са за 12 млн. лв., основно от предоставени аванси за 11.319 млн. лв., и са от сключени предварителни договори за покупка на земя. Фондът няма дългосрочни задължения в края на миналата година, а текущите са за 596 хил. лева.


През миналата година Фонд за земеделска земя Мел инвест отчете 246 хил. лв. загуба след разпродажби на имоти за 12.6 млн. лева. А за 2009-а положителният му финансов резултат е бил 1.191 млн. лева. За последните две години дружеството разпредели част от печалбата си между своите акционери. За 2009-а общият размер на дивидента е 71 352 лв., или по 0.0025 лв. за дял, а за 2010-а всеки е получил по 0.0093 лв. за брой.


В момента Вентчър Екуити България притежава 99.86% от капитала на още едно дружество със специална инвестиционна цел - Агроенерджи, което също е специализирано в изкупуване на земеделска земя. Фондът притежава общо 68 563 дка земеделска земя, която е концентрирана основно в областите Хасково, Монтана и Враца. В края на 2010-а дружеството е подписало договори за аренда за 11 846 дка земеделски имоти, или за 17% от притежаваните земи.


Когато един от акционерите в едно дружество придобие над 90% от капитала му, това му дава право да отправи търгово предложение за изкупуване на останалите акции и за отписване на компанията от публичния регистър.


Facebook logo
Бъдете с нас и във