Банкеръ Daily

Новини

ЩЕ ОБСЪЖДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДИВИДЕНТ ОТ ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА - ВТ

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Промишлена енергетика - ВТ АД, Велико Търново, е насрочено за 16 май 2008 година. То трябва да приеме доклада за дейността на дружеството, одитирания годишен счетоводен отчет за 2007 г., както и решение по предложението за разпределение на печалбата.
Общото събрание ще гласува за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през отчетния период. Справката в ДАКСИ показва, че оперативното управление на дружеството в момента се осъществява от Пейчо Иванов Пейчев, Янка Борисова Николаева и Савчо Иванов Савчев - изпълнителен директор (с 14% от капитала на фирмата).
Материалите по дневния ред са на разположение в канцеларията на дружеството. При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 май 2008 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.
Предприятието се занимава с производство на оборудване за контрол на производствените процеси, а акционерният му капитал в размер на 51 хил. лв. е разпределен между група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във