Банкеръ Daily

Новини

ПРОКУРАТУРАТА ПОДХВАЩА ДАНЪЦИТЕ В СОФИЯ

В Административен съд - София бе внесен протест от Софийска градска прокуратура против Наредбата за определяне размера на местните данъци за 2008, приета от Столичния общински съвет на 28.02.2008, съобщиха от пресслужбата на Административния съд. Според прокуратурата наредбата е издадена в противоречие със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и се явява незаконосъобразен подзаконов нормативен акт.
В съображенията на СГП е записано, че наредбата на СОС е оповестена след законоустановения срок – 29.02.2008 г. като подзаконов нормативен акт наредбата влиза в сила от публичното й оповестяване, което е станало на 07.03.08 г. в сайта на СОС. Съгласно разпоредбата на § 18 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ „общинският съвет определя размера на местните данъци до 29 февруари 2008. В случай, че в този срок не е определен размерът на местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък – размерите, които са били в сила за 2007.”
След като на 28.02.2008 г. е приет нормативен акт, с който СОС е определил един път размера на данъците за превозните средства, то в рамките на същата година е било недопустимо повторното им изменение. На 06.03.08 с Решение № 113 на СОС е било прието изменение на наредбата, с което се извършват корекции на данъците върху превозните средства. Според прокуратурата по този начин е допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 1, ал. 4 от ЗМДТ, съгласно която не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци и такси в течение на годината.
В протеста на СГП има искане за спиране на действието на наредбата до постановяване на окончателно съдебно решение.
Административен съд София изпрати протеста на СОС за комплектуване на административната преписка

Facebook logo
Бъдете с нас и във