Банкеръ Daily

Новини

ПОСТЪПЛЕНИЯТА В ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА СА 4 217 170 ЛВ. ПРЕЗ 2007

4 217 170 лв. са постъпленията от собствените приходи в бюджета на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) за 2007 г., като 4 114 751 лв. от тях са суми по Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта. Данните са обобщени от отдел „Финансово-стопански дейности на ДКХ и са публикувани в годишния отчет за дейността на комисията за 2007 г. За сравнение - през 2006 г. постъпленията от собствени приходи по бюджета на ДКХ са били в размер на 4 105 527 лв., информират от комисията.
За миналата година колегиалният орган на Държавната комисия по хазарта е провел 39 заседания, на които са разгледани 2052 писмени искания и изготвените по тях предложения и са взети 2030 решения. Съпоставката с предходната година показва увеличение на обема на работата - през 2006 г. са проведени 36 заседания, разгледани са 1693 писмени искания и са произнесени 1598 решения.
Данните от годишния отчет на ДКХ за 2007 г. сочат, че през годината са били подадени 2052 броя искания за издаване на нови разрешения и промени по вече издадени такива.
Увеличен е и броят на извършените проверки от инспекторите от отдел „Контрол върху хазартната дейност - 559 броя за м.г. спрямо 448 броя за 2006 г. Те се извършват на основание заповед на председателя на Държавната комисия по хазарта по чл. 80, ал. 3 от Закона за хазарта в обекти, в които се организират хазартни игри с разрешение от ДКХ. За периода са съставени 101 бр. актове за установяване на административни нарушения. Иззети са общо 196 игрални съоръжения.
В резултат на подобреното взаимодействие с органите на МВР през м.г. са извършени 32 съвместни проверки в обекти, в които се организират хазартни игри без разрешение и 56 тематични проверки в обекти, в които се организират хазартни игри с разрешение от ДКХ. В резултат на осъществения контрол инспекторите са съставили 41 акта за установяване на административно нарушение.
През годината продължи подобряването на квалификацията и повишаване на професионалните умения и практическата подготвеност служителите от ДКХ. Курсовете са планирани в Годишния план за обучението на служителите от ДКХ, съобразен с програмата на Института за публична администрация и европейска интеграция. Бяха организирани и два тематични семинара специално за служители на ДКХ с участието на представители на съда и прокуратурата.
Нов аспект в дейността на Държавната комисия по хазарта през 2007 г. бе развиването на международното сътрудничество. Бяха разменени визити със сродни европейски институции. Освен това през юни м.г. комисията стана член на Европейския форум на регулаторните органи от сферата на хазарта (GREF), а през октомври - на Международната асоциация на регулаторните органи от хазарта (IAGR). Освен възможност за постоянен обмен на информация за хазартното законодателство и практиките при осъществяване на контролните функции на регулаторните органи от други държави, членството в тези две реномирани организации допринася за публичността и имиджа на българската комисия по хазарта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във