Банкеръ Daily

Новини

ОТ 25 МАРТ КАЧВАТ АКЦИИТЕ НА ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД НА НЕОФИЦИАЛЕН ПАЗАР

Датата на въвеждане за търговия на емисията акции на Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ - София, с ISIN код: BG1100029070, е 25 март 2008 г. (вторник), съобщиха от БФБ-София. Тя е регистрирана на Неофициален пазар на акции, сегмент А. Емисията е в размер на 650 хил. лв., разпределени в 650 хил. обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми книжа, с номинална стойност на една акция от един лев. Присвоеният борсов код е GLOBEX.
Изпълнителен директор на дружеството със специална инвестиционна цел е Илчо Попов, а самото то е специализирано в инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Глобекс Истейт АД, София, което се занимава с покупка и продажба на собствени недвижими имоти, контролира 53% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във