Банкеръ Daily

Новини

ОБЩО 1182 СГРАДИ СА С ДОСТЪПНА СРЕДА

Правителството одобри доклад за 2007 г. за изпълнението на Плана за действие за равните възможности за хората с увреждания за 2006-2007 г. 1182 сгради, държавна и общинска собственост, са приведени в съответствие с изискванията за достъпна среда. Основните жп гари са оборудвани с пунктове за информация, диспечеринг и медицински грижи. Осъществява се първият етап от преустройството на централна гара София, на международните летища в София, Варна и Бургас функционират специализирани автомобили за транспортиране на несамостоятелни пътници от въздухоплавателните средства до терминалите и обратно и са изградени специализирани сервизни помещения за трудноподвижни лица, е посочено в документа.
През 2007 г. са изградени девет дневни центъра за деца и младежи с увреждания, един дневен център за деца с физически увреждания, три центъра за обществена подкрепа. В изпълнение на процеса на деинституционализация през 2007 г. са разкрити 47 нови алтернативни услуги. Нараства броят на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности, ресурсните учители и другите специалисти, които подпомагат интегрираното обучение. Активно функционират ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в 28-те области в страната. В 714 общообразователни училища и в 178 детски градини в страната се обучават интегрирано деца и ученици със специални образователни потребности. Към началото на учебната 2007/2008 г. децата и учениците, които се обучават интегрирано, са над 4400, а ресурсните учители и специалисти – над 900.
В доклада се отчита още, че за 2007 г. безработните лица с трайно намалена работоспособност намаляват с 31,5% спрямо предходната. В програми и мерки за обучение и заетост по трите оперативни цели на Плана за действие за действие за равните възможности на хората с увреждания са включени общо 12 375 души.
Планът съдържа седем оперативни цели, насочени към подобряване качеството на живота и социалното включване на хората с увреждания – създаване на достъпна среда, разширяване на социалните услуги в общността и подобряване качеството на живот в специализираните институции, достъп до качествено образование, разширяване на възможностите за трудова заетост и др. Целите са съобразени с Националната стратегия за равни възможности за хората с увреждания и европейските тенденции за равнопоставеност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във