Банкеръ Daily

Новини

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПРЕДЛАГА МЕРКИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

Министърът на държавната администрация Николай Василев представи предложения, свързани с антикорупционната политика на правителството. По отношение на разпореждането с имоти държавна собственост се предлага: да се забрани замяната на имоти от държавни органи и търговски дружества с държавно участие; да се приемат законодателни промени за въвеждане на задължително конкурсно начало при разпореждането с имоти държавна собственост и на търговски дружества с държавно участие (продажба, отдаване под наем, замяна, учредяване право на строеж, учредяване право на ползване, апорт); да се създаде регистър за сключените сделки с имоти като се осигури публичен достъп до него чрез интернет портал. На интернет портала да бъдат обявявани всички извършени разпореждания с имоти, държавна собственост и на търговски дружества с държавно участие (продажби, замяна, отдаване под наем, учредяване право на строеж, учредяване право на ползване) и конкурсите в процедура.
По отношение на обществените поръчки министър Василев предлага: в регистъра на обществените поръчки да бъдат обявявани всички обществени поръчки; да се изготвят примерни задания, които да бъдат използвани като основни модели на обществените поръчки по предмета на поръчката (строителство, доставка, предоставяне на услуги). В заданията да бъдат включени: разумни, балансирани и обективни критерии, така че да не се изключват целенасочено определен кръг кандидати; методика на оценяване, като цената да представлява поне 50% от критериите за избор на изпълнител; срок и начин на плащане; гаранция за авансово плащане, при наличие на такова; неустойки и обезщетения; съставът на оценителната комисия да бъде широк и да включва юристи, икономисти и експерти в областта на съответната поръчка. В конкурсните комисии задължително да участват и представители на други държавни органи, които не са членове на комисията (напр. Министерство на финансите, Агенция по обществените поръчки, Комисията за защита на конкуренцията и др.), представители на бизнеса, неправителствени организации и медиите. Да се прилага случайният и ротационен принцип при включване на гореизброените представители в комисиите, с цел избягване на конфликт на интереси (напр. представители от бранш строителство да бъдат включвани в комисиите по обществени поръчки, които не са с предмет строителни дейности и услуги); създаване на портал за провеждане на електронни обществени поръчки (напр. за доставка на компютърна и периферна техника, коли, канцеларски материали и др.).
По отношение на противодействие на корупцията на лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт министърът на държавната администрация предлага: към министър-председателя да бъде назначен соmpliance officer, служител с юридическо образование и с функции, свързани с прилагането на Етичния кодекс на лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт и контрола по изпълнението му. Тези функции могат да бъдат изпълнявани и от дирекция Главен инспекторат към МС; декларациите на всички лица, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт, като тези за имуществото, за конфликт на интереси и за други обстоятелства, да се съхраняват при този служител и да са публични; служителят следва да е на пряко подчинение на министър-председателя и да отговаря единствено пред него, като му предлага и съответните решения в случаите на нарушаване на правилата на Кодекса от страна на всички лица, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт. Преценката да се прави от министър-председателя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във