Банкеръ Daily

Новини

НАД 4400 ДЕЦА ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ИНТЕГРИРАНО ОТ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2008 ГОДИНА

Ключова дейност в Националната програма за закрила на детето през 2007 г. беше подготовката на институционални проекти за реформиране, преструктуриране и закриване на специализираните институции за отглеждане на деца. За целта са разработени методически указания от Държавната агенция за закрила на детето и са проведени регионални обучения за изготвяне на проектите, се посочва в годишния доклад за изпълнение на програмата.
Към края на м. г. 41 институции са разработили своите проекти за реформиране, в процес на разработване на проектите са 46 институции, а 31 са без проекти. Нито една от институциите, предложени за закриване, не е била закрита. Две от тях са разработили планове за закриване, но те не са утвърдени от кмета на общината и на практика не е стартирала процедурата по закриването им.В резултат на извършена проверка на всички социално-педагогически интернати в страната са закрити 4, а за останалите 5 са предвидени необходимите средства за преустройство.
Усилията на държавните органи са насочени към разширяване кръга на предоставяните социални услуги в общността. Към края на 2007 г. вече функционират 43 дневни центъра за деца и младежи с увреждания; 12 центъра за обществена подкрепа; 7 центъра за работа с деца на улицата; 10 звена „Майка и бебе”; 1 център за настаняване от семеен тип; 3 кризисни центъра; 4 приюта за безнадзорни деца; 37 центъра за социална рехабилитация и интеграция и 45 защитени жилища, които обслужват деца и възрастни с увреждания.
Друга цел на националната програма е осигуряването на достъпно образование. Броят на децата в специалните училища непрекъснато намалява, докато в общообразователните училища се интегрират все повече деца с увреждания. През учебната 2007/2008 г. децата, които се обучават интегрирано, са над 4400, а ресурсните учители и специалисти са над 900. По проект на МОН през 2006 г. е изградена достъпна архитектурна среда в 88 общообразователни училища, за което са осигурени 750 377 лв. от държавния бюджет. През 2007 г. средствата за тази цел бяха 3 млн. лв.
През 2007 г. ДАЗД е извършила 144 проверки в цялата страна, от тях 70 по сигнал, за спазването на правата на децата. Издадени са над 650 задължителни предписания и препоръки. Най-често сигналите, по които са извършвани проверки, са свързани с нарушаване правото на детето на закрила от физическо или психическо насилие, както и пренебрегване от страна на родителите му. Основните проблеми, констатирани в училищата и детските градини, са неразбиране на функциите и задълженията на педагозите за възпитанието на децата, както и отговорността им за развитието на детето; липсата на разбиране за значението на работата с родителите и с партньорските институции от системата за закрила на детето.
От извършените проверки в специализирани институции комисиите констатираха потвърждаване на сигналите за нарушаване правата на децата за закрила от насилие, както и правото на най-висок стандарт на здравните грижи. Персоналът среща трудности при ангажирането на децата към учебния процес. Установена е липса на мотивация за подобряване на работата.
Това беше и една от причините министър-председателят Сергей Станишев да създаде междуведомствена работна група, която до 31 март да подготви предложения за законодателни промени и други мерки за гарантиране спазването на правата на децата и насърчаване на отговорното родителство.
Докладът съдържа информация за проведени кампании, издадени рекламни материали, книги и брошури с цел превенция на насилието, сексуалната и трудова експлоатация, злоупотребата с деца в Интернет. Разработено е он-лайн консултиране за родители по въпроси, свързани с развитието и правата на децата си. Активизирани са превантивни мерки в районите на училищата с цел недопускане извършването на престъпления и противообществени прояви от и срещу ученици. Стартира Национална гореща телефонна линия за деца 0 800 19 000 за кризисна интервенция, консултиране, специализирана информация за правата на децата и се извършва насочване към подходящи доставчици на услуги и отделите „Социална закрила”. През 2007 г. се реализира Национална информационна кампания „Аз спасявам живот”.
В края на м. г. правителството одобри Национална стратегия за детето 2008-2018 г. Целта на документа е да определи приоритетите за повишаване благосъстоянието на децата в България. Стратегията обхваща всички сфери на обществения живот, оказващи значение върху благосъстоянието на децата, а именно – семейна среда, здравно обслужване, образование, отдих и свободно време, алтернативни грижи, жизнен стандарт и социално подпомагане, преодоляване на експлоатацията и злоупотребата с деца, специални мерки за закрила, мнение на децата и право на идентичност и защита срещу дискриминация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във