Банкеръ Daily

Новини

НА 21 И 22 ЮНИ СА ИЗПИТИТЕ ЗА БРОКЕРИ И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАНТИ

Комисията за финансов надзор е определила 21 и 22 юни 2008 г. за датите, на които ще се проведат изпити за брокери и инвестиционни консултанти, съобщиха от надзорния орган.
Редът за провеждане на изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант на съответните дати, както и конспектите са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.
Изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и редът за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност са регламентирани в Наредба №7.
Кандидатите подават заявление за допускане до изпит по образец с приложенията, посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7, в деловодството на Комисията за финансов надзор от 1 до 30 април 2008 година.
В едномесечен срок КФН се произнася по заявленията и уведомява писмено заявителите за взетото решение. Списъкът с допуснатите до изпитите кандидати се публикува на електронната страница на КФН и се поставя в сградата на комисията.
Допуснатите до изпита представят документ за внесена по сметка на КФН такса, съгласно Тарифата за таксите, събирани от КФН – Приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във