Банкеръ Daily

Новини

ЕС НИ ОТПУСКА 46,6 МЛН. ЕВРО ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

На 27 март (четвъртък) Министерството на здравеопазването организира Национален информационен ден по Програмата на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве, който ще се проведе в аулата на УНСБАЛ „СВ. Екатерина” (бул. „П. Славейков” 52).
Бюджетът на програмата за 2008 г. е 46,6 млн. евро. ЕС ще отпуска максимум до 60% от разходите по проекта, като максималният процент ще се определя за всеки конкретен случай. С Решение на Европейската комисия от 27 февруари 2008 г. е приет работен план за 2008 г. за изпълнение на втората програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.) и критериите за подбор, отпускане на безвъзмездни средства и други критерии за финансово участие в действията по тази програма.
Основните цели на Програмата на ЕС са да се подобри информацията и знанието за дейностите, извършвани в тази област; да се повиши способността за бърза и координирана реакция на заплахите за здравето и да се подобри превенцията на заболяванията.
Планът за действие за 2008 г. определя 3 приоритетни области. Това са подобряване здравната сигурност на гражданите; подобряване на общественото здраве, включително намаляване на неравенствата в здравеопазването; създаване и разпространение на здравна информация и знание.
Сред основните теми за 2008 г. са дейности по адаптиране към промяната в климата и по-специално по последиците от промяната в климата за човешкото здраве; подготвеност за извънредни здравни ситуации, както и за реагиране при грип; развитие на референтни лаборатории на Общността. Дейностите са насочени и към съвместно използване на съоръжения и оборудване (на логистика, структури, информатика, технологии, капацитет на инструментариума, експертни знания, по-специално за откриване на химически и радиоактивни вещества и защита). Акцент се поставя и върху създаването на регистър или мрежа от регистри за последващо наблюдение на реципиентите на органи и тяхното здраве и за оценяване на резултатите.
Ще се насърчават инициативи за обучение на оценители на риска, които да извършват последователна и качествена оценка на здравните рискове съгласно изискванията за прилагане на политиките и законодателството на ЕС. Проектите може да са в областта на анализ на здравното състоянието на работоспособното население в ЕС и оценяване на политиките и инициативите, насочени към здравните аспекти на участието в трудовия пазар. Ще се финансират и допитвания по политиките със заинтересовани представители на младежта относно подобряването на здравето на младите хора, както и прегледи на настоящото състояние на здравето на децата и младите хора и преглед на политиките на държавите-членки.
Темите за 2008 г. включват още експертен преглед и предложения за мониторинг на тенденциите по отношение на неравенствата в здравеопазването в ЕС, действия за популяризиране на здравословния начин на живот и за справяне с проблеми, възникнали в резултат на свързаните с начина на живот фактори, влияещи върху здравето, определяне на най-добрите практики за борба със социалното изключване на хора с проблеми на психичното здраве, както и оценка на въздействието на медиите, рекламата и ролевите модели върху психичното здраве.
Поставя се акцент и върху проблеми, свързани с храненето, наднорменото тегло и затлъстяването; превенция на тютюнопушенето и контрол върху тютюна; върху превенцията на вредната употреба на алкохол сред младите хора, установяване на добри практики и формулиране на насоки и политики за превенция.
Разработване и поддържане на регистри на редките заболявания и информационни мрежи в определени области (напр. редки анемии), разработване на устойчива система за здравен мониторинг с механизми за събиране на сравними данни и информация и с подходящи индикатори са други теми в програмата за тази година.
В дейностите е включено и провеждане на пилотно европейско проучване на здравето в някои държави-членки с цел да бъдат изпитани неговите модули за изследване, дефинирани в предишни проекти, като принос към наблюдението на здравето и здравните индикатори в ЕС.
За реализация на проекти по Програмата могат да кандидатстват неправителствени организации, органи от обществения сектор, държавната администрация, висши учебни заведения, фирми от 27-те страни-членки на ЕС, страните от Европейската икономическа зона и Европейската зона за свободна търговия. Крайният срок за подаване на проекти е 23 май 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във