Банкеръ Daily

Новини

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ С НОВ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

Правителството прие нов устройствен правилник на Държавната агенция за бежанците, за да приведе разпоредбите му в съответствие с новия Закон за убежището и бежанците (ЗУБ), съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. В него детайлно са разписани функциите и задачите на администрацията, като с оглед на тяхното изпълнение са преобразувани дирекциите в специализираната администрация на агенцията. Щатната численост се запазва като досега – 127 служители.
Председателят на агенцията ще бъде подпомаган в работата си от двама заместници. В политическия му кабинет е включен и експертът, отговарящ за връзките с обществеността. На пряко подчинение на председателя на ДАБ са главният секретар, инспекторатът, служителят по сигурността на информацията и финансовият контрольор.
Общата администрация на агенцията е от 35 служители, които работят в дирекциите „Административно-правно и информационно обслужване” и „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”.
В специализираната администрация са 38 служители в дирекциите „Методика на производството и процесуално представителство”, „Социални дейности и Европейски бежански фонд” и „Международна дейност”.
Дирекция „Методика на производството и процесуално представителство” упражнява контрол за спазване на законовите изисквания за провеждане на административните производства по ЗУБ; осъществява методическо ръководство и контрол на транзитните и регистрационно-приемателните центрове; проучва и изяснява факти и обстоятелства по искане на Президента на Република България и изготвя мотивирано предложение за становище по подадена молба за убежище; осъществява процесуално представителство по административни дела, образувани по жалби срещу решенията на председателя на агенцията във връзка с производствата по ЗУБ и др.
Дирекция „Социални дейности и Европейски бежански фонд” контролира прилагането на утвърдените разходни норми за подпомагане на чужденците, търсещи закрила; разработва система за оценка на нуждата от оказване на финансова помощ за настаняване в жилище за срок до 6 месеца на чужденец с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут; дава методически указания и контролира дейностите по осигуряване на социална, медицинска и психологическа помощ на чужденците, търсещи или получили закрила; организира, координира и осъществява дейностите по администриране и управление на средствата от Европейския бежански фонд в България и т. н.
Дирекция „Международна дейност” осъществява общата координация с органите на ЕС в областта на убежището и бежанците; следи за промени в международните актове по бежанско право и прави предложения за хармонизиране на законодателството; организира и подпомага сътрудничеството на агенцията с международни правителствени и неправителствени организации и т. н.
Агенцията има три териториални поделения – регистрационно-приемателните центрове в с. Баня, община Нова Загора, и в София, и Интеграционният център в София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във