Банкеръ Daily

Новини

ДО 27 МАРТ АКЦИИТЕ НА БТК СА С ПРАВО НА ГЛАС

Последната дата за сключване на сделки с акции на БТК АД - София на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, е 27 март 2008 година.
То ще се проведе на 14 април 2008 г. и ще гласува за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 г., както и за промени в органите на управление на дружеството. Предложените решения предвиждат общото събрание да освободи Росен Борисов Хаджиев като член на надзорния съвет и да избере в надзора Владимир Пенков Пенков и Иван Любомиров Марков под условие, че двамата предложени бъдат освободени от длъжност като членове на управителния съвет и заличени като такива от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Акционерите ще обсъдят доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2007 година. Заедно с това ще се вземе решение и за разпределение на финансовия резултат. Проекторешението предвижда разпределяемите печалба и резерви на БТК за миналата година, в размер на 235 млн. евро ще бъдат изплатени на акционерите като дивидент. Компанията може да прави плащания за дивидент в лева или в тяхната равностойност в евро, изчислена съгласно официалния валутен курс на Българска народна банка.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на Осъбранието, или към 31 март 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във