Банкеръ Daily

Новини

АЛФА КРЕДИТ ПРЕДЛАГА НОВА ЕМИСИЯ ОТ 650 ХИЛ. БРОЯ АКЦИИ

На 24 март Комисията за финансов надзор потвърди проспект за публично предлагане на акции, издадени от Алфа Кредит АДСИЦ. Емисията е в размер на 650 хил. лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1.16 лв. всяка. Акциите ще бъдат издадени в резултат на увеличаване капитала на дружеството.
Емисията е вписана в публичния регистър, воден от надзорния орган.
Предметът на дейност на Алфа кредит АДСИЦ е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в секюритизация на вземания, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
Дружеството със специална инвестиционна цел беше учредено от Алфа финанс холдинг АД, което притежаваше дял от 40% от капитала, а Албена инвест холдинг АД и Текам ООД имаха по 30 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във